Opskrba električnom energijom

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada,

2. Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom za potrebe naručitelja kao povlaštenog kupca za jednogodišnje razdoblje (12 mjeseci) prema Troškovniku koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda, a na temelju Zakona o tržištu električne energije (N.N. 22/13) i Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (N.N. 14/06).

3. Količina  predmeta  nabave  definirana  je  Troškovnikom. Navedene količine su okvirne.  Stvarno nabavljena količina može biti veća ili manja od okvirne količine, no ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. Lokacije  opskrbe  električnom  energijom  i  obračunska  mjerna  mjesta  navedena  su  u troškovniku. 

4. Cijena predmeta nabave utvrđuje se ponudom i troškovnikom koji su sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Ponuditelji su obvezni ispuniti Troškovnik na način da nude jediničnu cijenu te ukupnu cijenu za svaku stavku po tarifnim modelima. Jedinične cijene  treba  ponuditi  zaokruženo  na  četiri  decimalna  mjesta,  a  ostale cijene  na  dva  decimalna mjesta.

5. Tehničke specifikacije i vrsta električne energije određene su Troškovnikom. 
 Ponuditelji  nude  predmet  nabave  u  skladu  s  Općim  uvjetima  za  opskrbu      električnom energijom (NN 14/06), pridržavajući se u svemu  Zakona o tržištu 
električne  energije  (NN  22/13)  i  ostalih  propisa  koji  reguliraju  tržište električne energije. Obračunsko  razdoblje  za  koje  će  opskrbljivač  obračunavati  električnu energiju iznosi 30 +/- 3 dana. Obračun električne energije izvršit će odabrani ponuditelj temeljem mjernih podataka  koje  će  utvrditi  Operator  distribucijskog  sustava  na  obračunskim mjernim  mjestima  navedenim  u  Troškovniku  sukladno  Općim  uvjetima  za opskrbu  električnom  energijom  (NN  14/06)  i  Mrežnim  pravilima elektroenergetskog sustava (NN 36/06).

6. Procijenjena vrijednost nabave: 180,000.00 kn

7. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

8. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti:
         Uz ponudu, Ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave u neovjerenoj preslici:
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, kojim dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.  Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Važeća dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je gospodarskom subjektu izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).
Preslika  sklopljenog  Sporazuma  kojim  se  reguliraju  prava  i  obveze  između  ponuditelja (opskrbljivača)  i  Operatora  tržišta,  sukladno  članku  17.  Pravila  djelovanja  tržišta  električne energije („Narodne novine”, broj 135/06, 146/10 i 90/12). Dokaz se dostavlja u preslici Sporazuma ili potvrde Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. ili na drugi dokaziv način.

9. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme) 18.02.2015.g. do 09:00 sati

10. Način dostavljanja ponuda: Poštom, osobna dostava,

11. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2,

12. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-

13. Kontakt osoba: Ksenija Ogrizek Herak

14. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052, email ksenija.ogrizek.herak@pregrada.hr

15. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 09.02.2015.g.

16. Javno otvaranje ponuda je dana 18.02. 2015.g. u 09:00 sati  na adresi Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. koja  je objavljena na www.pregrada.hr

Prilozi

PrilogVeličina
Office spreadsheet icon bagatelna_el_energija_troskovnik.xls20.5 KB