Opis poslova i zadataka višeg referenta za gospodarstvo i financije

Logo Grad Pregrada

Opis poslova i zadataka višeg referenta za gospodarstvo i financije

  • obavlja stručne poslove vezane uz razvoj gospodarstva, poslove  iz područja malog  i srednjeg poduzetništva, obrta i zadrugarstva,
  • prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga koji se kandidiraju za financiranje/sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora te obavještava gradonačelnika i nadležne upravne odjele, predlaže mogućnosti za korištenje istih, ispunjava projektne prijave, sudjeluje u pripremi dokumentacije za realizaciju međunarodnih i drugih projekata od interesa za Grad, vodi evidenciju projekata, sudjeluje u provedbi projekata,
  • obavlja stručne poslove u vezi s materijalno-financijskim poslovanjem i provedbom proračuna, obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove,
  • stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
  • obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika

Podaci o plaći višeg referenta za gospodarstvo i financije

Temeljem čl. 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik KZŽ 54/19) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,70 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.100,00 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.