Opis poslova i zadataka pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti

Logo Grad Pregrada

Opis poslova i zadataka pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti

  • planira, organizira i upravlja radom odjela i odgovara za njegov rad, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u odjelu i pomaže im u složenijim poslovima, osigurava uvjete za njihovo osposobljavanje i usavršavanje, poduzima mjere za unapređenje rada i daje stručne upute; obavlja najsloženije poslove te rješava u prvom stupnju u postupcima iz djelokruga odjela,
  • prati propise te usklađuje akte Grada sa zakonima i drugim propisima koji se odnose na djelokrug rada odjela te iz područja radnih odnosa i lokalne samouprave, izrađuje nacrte i prijedloge normativnih akata te donosi druge akte iz djelokruga odjela ili usmjerava i koordinira njihovu izradu; izrađuje prijedloge ugovora iz djelokruga odjela te nadzire njihovu realizaciju, izrađuje izvješća vezana uz nadležne poslove i po potrebi sudjeluje u izradi ostalih ugovora iz djelokruga drugih odjela; izrađuje prijedloge  upravnih i drugih akata radno pravne prirode za sve službenike i namještenike Grada; brine se za administrativno- kadrovske poslove iz područja radnih odnosa i zaštite na radu,  poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti,
  • pruža pravnu i stručnu potporu radu Gradonačelnika i Gradskog vijeća, obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i organizaciju sjednica gradskog vijeća i radnih tijela gradskog vijeća, koordinira i kontrolira pripremu materijala za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela gradskog vijeća sa drugim odjelom  te organizira pravovremenu dostavu materijala gradskim vijećnicima,
  • brine o unapređenju rada i standarda u područja predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog školstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta, organizacija civilnog društva
  • priprema prijedloge zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik kada pripremanje istih ne spada u djelokrug rada drugog odjela; koordinira izradu i obradu akata koje upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i akata koje gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću  i po potrebi obavlja stručne poslove za mjesnu samoupravu,
  • obavlja poslove vezano za imovinsko pravne odnose, upravljanje i gospodarenje imovinom, prati upravljanje i korištenje službenog automobila i poslove održavanja zgrade i opreme,
  • stalno i stručno komunicira unutar i izvan odjela; osigurava koordinaciju i suradnju s drugim odjelima te nadležnim gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima, pravnim i fizičkim osobama  te ustanovama
  • organizira i provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Grada, sudjeluje u pripremi prijedloga godišnjeg plana nabave te izrađuje propisana izvješća o javnoj nabavi, obavlja poslove vezane za provođenje postupaka za davanje koncesija,
  • obavlja i druge poslove iz djelokruga odjela određene zakonima te aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika te ostale poslove po nalogu gradonačelnika.

 

Podaci o plaći pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti

Temeljem  čl.8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik KZŽ 54/19) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 3,00 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.100,00 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.