Održana 31. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće 2017-2021

U gradskoj je vijećnici u utorak, 23. ožujka 2021. održana 31. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo 11 vijećnika i vijećnica te su sve odluke donesene jednoglasno.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, Gradsko vijeće usvojilo je Izvješće o radu i Izvršenju proračuna za 2021. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za 2020. godinu, Izvješće o radu 3. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade 2018.-2020./2021., Izvješće o radu i Izvršenje Financijskog plana za 2020. godinu Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina te Izvještaj o radu u 2020. godini i Izvršenje financijskog plana za 2020. godinu Gradske knjižnice Pregrada. Prilikom usvajanja izvješća, gradonačelnik Vešligaj i predsjednica GV Tajana Broz iskoristili su priliku i pohvalili rad gradskih kulturnih ustanova koje su svoj rad u protekloj godini prilagodile pandemiji COVID-19, kao i rad Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih, koji su aktivno sudjelovali u gradskim projektima i aktivnostima.

Nadalje, pred Gradskim vijećem našlo se i prihvaćanje Izvješća o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade u 2020. godini, Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Pregrade za 2020. godinu te Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2020. godinu i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2020. godinu U svom obrazloženju, gradonačelnik je istaknuo kako su u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine ostvareni ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pregrade u iznosu 26.689.380,19 kuna (90,94% u odnosu na plan), dok su ukupni izdaci izvršeni su iznosu 23.763.504,02 kune  (88,81% u odnosu na plan). „Uspjeli smo jako dobro planirati gradski proračun. Upravo je 2020. godina bila dosta teška i izazovna, međutim, pokazali smo kako znamo biti financijski odgovorni te smo osigurali financijsku stabilnost grada“, rekao je gradonačelnik Vešligaj. Uz izvješće o izvršenju Proračuna, vijećnice i vijećnici donijeli su izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2020.g., Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. godinu, Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2020.g., Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja kamata na kreditne programe  HAMAG-BICRO u 2020.g te Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela sredstva boravišne (turističke) pristojbe za 2020. godinu.

Vijećnice i vijećnici donijeli su i Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Pregrade i Plan zaštite od požara za područje Grada Pregrade temeljem Zakona o zaštiti od požara te Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pregrade za razdoblje 2021.-2027. godine. Riječ je o obvezujućem dokumentu u funkciji svrsishodnog, ekonomičnog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu ili raspolaganju Grada Pregrade s ciljem gospodarskog razvoja Grada i ostvarenja društvenih, socijalnih i ostalih interesa grada i građana grada Pregrade. Strategija se donosi na razdoblje od sedam godina i spada u srednjoročne dokumente, a sam dokument sadrži ciljeve i mjere za osiguranje učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom Grada Pregrade.

Dodatno, Gradsko vijeće donijelo je i Plan razvoja Grada Pregrade za razdoblje 2021.-2027. godina, u kojem su prikazane osnovne smjernice za razvoj Grada u nadolazećem periodu s ciljem poboljšanja ekonomske slike Grada, podizanja kvalitete života i zadovoljstva njezinih građana.

Također je donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2020.g, kao i Odluke o proglašenju javnim dobrom nerazvrstanih cesta te Program sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2021.g kojim se subvencionira trošak kamata za poduzetnike.

Vijećnici su na znanje primili informaciju kako je Grad Pregrada pokrenuo kandidaturu za dodjelu certifikata Grad za mlade te Izvješće VIOP-a o realiziranim i budućim investicijama i projektima, koje je predstavio direktor Krunoslav Kolar.

Pred Gradskim vijećem našla se i dopuna dnevnog reda pa su tako još usvojili Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade za 2020.godinu, a dali su i prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću „Naša radost“ iz Pregrade na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopuna Statuta Dječjeg vrtića. Donijeli su i Odluku o  davanju prethodnu suglasnosti na Odluku o prijedlogu izmjena  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, Odluku o davanju suglasnosti za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada, Odluku o Planu upisa u odgojno-obrazovnu 2021./2022. godinu u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada te Odluku o pokretanju inicijative za proglašenjem Kunagore značajnim krajobrazom.