Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

U četvrtak, 09.02.2017. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Na sjednici je bilo prisutno 11 od 15 vijećnika/ca. Razmatrane su i usvojene sve točke dnevnog reda.

Nakon usvajanja Zapisnika sa održane 23. sjednice, usvojeno je i Financijsko izvješće Glazbene škole Pregrada za 2016. godinu. 

U sklopu treće točke donesen je Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Pregrade, čime je Grad Pregrada odgovorio na obveze određene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13). Mreža predstavlja pregled organiziranog predškolskog odgoja i obrazovanja kao osnovu za daljnje širenje djelatnosti na području za koji je utvrđena. Planom mreže utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na području za koji se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u kojima se provode programi. Mreža dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića i programa za djecu predškolske dobi u skladu sa njihovim potrebama i sposobnostima.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda Gradsko vijeće Grada Pregrade donijelo je Odluke vezane uz  dječji vrtić „Naša radost“, kojima je dalo suglasnost na prijedlog Plana upisa djece u redovni 10-satni primarni program  Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojno obrazovnu 2016./2017.godine, za formiranje nove odgojno-obrazovne skupine zbog povećanja broja djece, te sukladno tome zapošljavanja dvoje odgojitelja, jednog na puno radno vrijeme te jednog na pola radnog vremena. Gradsko vijeće ovime je odgovorilo na postojeće potrebe građana, te time omogućilo vrtiću formiranje nove odgojno- obrazovne skupine i upis djece koja se nalaze na listi čekanja.

Pod petom točkom Gradsko vijeće donijelo je Odluku o davanju suglasnosti Niskogradnji d.o.o., kao koncesionaru kamenoloma, za izdavanje bjanko zadužnica koje predstavljaju jamstvo za troškove sanacije i naplate naknade za koncesiju u skladu sa zakonskim odredbama.

U sklopu šeste i sedme točke dnevnog reda Gradsko vijeće donijelo je zaključke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu, Dječjeg Gradskog vijeća Grada Pregrade, te polugodišnjeg Izvješća Gradonačelnika Grada Pregrade, Marka Vešligaja.

Pod osmom točkom donijeta je Godišnja analiza stanja sustava  civilne zaštite za 2016.g. i Godišnji plan razvoja sustava  civilne zaštite  u 2017.godini.

Odluka o kupnji nekretnina u Ulici Janka Leskovara donesena je u sklopu devete točke dnevnog reda. Riječ je o nekretninama uz Glazbenu školu  Pregrada i Nogometni klub, a na njima se planira izgradnja parkirališta. Pitanje izgradnje predmetnog parkirališta važno je rješenje i zbog budućeg projekta izgradnje Kulturnog centra.

U sklopu desete točke, svoje izvješće predala je i ukratko obrazložila poljoprivredna redarka Grada Pregrade, Silvija Kramarić. Od 106 predmeta na području Grada Pregrade za razdoblje 01.07.2016.- 31.12.2016. g, 43 ih je završeno i parcele su očišćene, dok ih je 27 djelomično očišćenih, parcele nisu u potpunosti očišćene radi vremenskih uvjeta ili tehničkih nedostataka.

Odluke i zaključke sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade možete pronaći na linku: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVkGYLmFmRBCciG8BA