Održana 2. sjednica Gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća

Druga sjednica Gradskog vijeća održana je u četvrtak, 8. srpnja 2021. u Gradskoj vijećnici u Pregradi.

Sjednici je bilo prisutno 12 vijećnika pred kojima se našlo 17 točaka dnevnog reda. Na samom početku, prisegu je položila vijećnica Gordana Križanec Ružić, a potom je uslijedilo prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice te donošenje Zaključka o pokretanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove/članice Savjeta mladih grada Pregrade i njihove zamjenike, s obzirom da je dosadašnjem sazivu Gradskog savjeta mladih mandat istekao krajem svibnja.

Vijećnice i vijećnici potom su donijeli Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pregrade, a usvojili su i izvješća o radu i financijska izvješća za 2020. godinu Gradskog društva Crvenog križa i Vatrogasne zajednice Grada Pregrade.

Najvažnija točka dnevnog reda bilo je donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu koje su donesene s 11 glasova za i 1 glasom protiv. Naime, planom proračuna od 08. prosinca 2020. godine utvrđen je proračun prihoda za 2021. godinu u visini 25.442.098,00 kuna, rashoda i izdataka u visini 25.631.011,00 kuna, a predviđeni manjak 188.913,00 kuna i planirani preneseni višak od 188.913,00 kuna. Analizirajući izvršenje za dosadašnje razdoblje te procjenu do kraja godine predložen je novi plan prihoda i primitaka proračuna u visini 27.942.107,70 kuna, plan rashoda u visini 28.276.343,04 kune te plan manjka u iznosu 334.235,34 kuna. Preneseni višak iznosi 334.235,34 kuna. Ukupno povećanje izdataka odnosi se na kreditno zaduženje zbog dogradnje dječjeg vrtića i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, ali i zbog ostvarenih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za projekt zaštite rodne kuće Janka Leskovara.

„Neke stvari smo morali prolongirati, kao što je uređenje kinodvorane jer, s obzirom da u rujnu prijavljujemo projekt, ove godine neće biti troškova, nego se nadamo sljedeće godine ukoliko ostvarimo projekt. Također, povećali smo iznos za uređenje dječjih i školskih igrališta s obzirom da smo dobili sredstva na natječaju Ministarstva turizma i sporta u iznosu od skoro 250 tisuća kuna, a da bismo ih realizirali, moramo također osigurati svoj udio“, obrazložio je gradonačelnik Marko Vešligaj.

Uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade, donesene su i I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu, I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. te I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o kratkoročnom zaduženju Grada Pregrade u 2021. godini u ukupnom iznosu od 2,5 milijuna kuna koje je potrebno za premošćivanje kratkotrajnog financijskog jaza zbog povećanog iznosa povrata poreza po godišnjoj prijavi te provedbe projekata dogradnje DV „Naša radost“ i asfaltiranja nerazvrstanih cesta.

Također, donesena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, kao i Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Pregrada i imenovanju privremene ravnateljice ustanove, a Gradsko vijeće dalo je i suglasnost na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ te suglasnost za zapošljavanje odgojitelja/ice - 2 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Donesene su i Odluke o davanju suglasnosti Muzeju grada Pregrade za provedbu projekta „Adaptacija zgrade muzeja i knjižnice u Pregradi za pristup osobama s invaliditetom (Faza: II)“ te Gradskoj knjižnici za provedbu projekta „Rekonstrukcija sustava grijanja i uvođenje sustava hlađenja u zgradi muzeja i knjižnice“, oba projekta prijavljena i odobrena u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a donesene su i Odluke o proglašenju NC C-9 Ž2119-Odvojak Strabići - I i NC Pl-1.2 Pl1-Odvojak II-Miklaužić Mario javnim dobrom, kao i Zaključak o prijedlogu mrtvozornika za područje grada Pregrade.

Dodatno, pred vijećnicima se našla i dopuna Dnevnog reda pa su tako donijeli Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade, s obzirom da su se u razdoblju od usvajanja I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade pojavile nove okolnosti koje imaju utjecaj na korištenje i namjenu prostora, a stupili su na snagu novi propisi s kojima je potrebno uskladiti plan i odredbe za provođenje te su zaprimljeni zahtjevi korisnika prostora (fizičkih i pravnih osoba) za izmjenu građevinskih područja i planirane namjene.

Drugoj sjednici prisustvovali su i ravnatelj Muzeja grada Pregrade dr. sc. Davor Špoljar, ravnateljica Gradske knjižnice Draženka Gretić, ravnateljica DV Naša radost Gordana Krizmanić, ravnateljica GDCK Pregrada Štefica Pasarić i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Pregrade Nikola Pasariček.

Odluke i Zaključke s 2. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti na linku https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVygC3342iy01Kdylt?e=uG1VlO