Održana 13. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak 12.03.2015. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je svoju trinaestu sjednicu u ovom sazivu. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 9 od 15 vijećnika, razmatrano je 17 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.

Prvih sedam točaka odnosilo se na razmatranje podnesenih Izvješća o radu i Financijskih izvješća. Druga točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje prijedloga Financijskog izvješća za 2014. godinu Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, dok je u trećoj točki razmotreno i usvojeno Financijsko izvješće za 2014. godinu Glazbene škole Pregrada. Četvrta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu Muzeja Grada Pregrade.

U petoj točki dnevnog reda razmatrao se i usvojio prijedlog Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu Gradske knjižnice Pregrada.

Šesta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o poslovanju za 2014. godinu Humplin d.o.o.

Sedma točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu za 2014. godinu EKO FLOR PLUS d.o.o. Nakon kratkog izlaganja od strane predstavnika Eko flor d.o.o., vijećnici i gradonačelnik složili su se kako su pomaci na području gospodarenja i selekcije otpada na području Grada Pregrade vidljivi i značajni, ali da je potrebno poboljšati suradnju i podići raspolaganje i selekciju otpadom na području Grada Pregrade na višu razinu.

Sva navedena izvješća su usvojena.

Osma točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje Izvješća o o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za 2014. godinu. Gradonačelnik je ukratko iznio radove koji su provedeni u prethodnoj 2014. godini. Na cijelom području Grada Pregrade obavljalo se odvojeno odlaganje i sakupljanje komunalnog otpada, papira i kartona, te plastike i plastične ambalaže. Sva kućanstva i poslovni prostori, uz već prije dobivene kante za odlaganje komunalnog otpada, dobili su plastične vreće ili kante (u rujnu 2014. godine) za odvojeno odlaganje papira i plastike. Na cijelom području Grada Pregrade uređeni su zeleni otoci na kojima se odvojeno sakuplja papir, staklo, plastika i metal. Odvoz glomaznog otpada organiziran je u dva navrata i to: u proljeće i u jesen. Uz sve provedene radove gradonačelnik je najavio da se u sklopu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade, kojim je obuhvaćena i parcela katastarska čestica broj 3657/1 k.o. Pregrada, planira izgradnja reciklažnog dvorišta, te da će se donošenjem Prostornog plana krenuti u projekt reciklažnog dvorišta.

Deveta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade. Prijedlog je usvojen, te je donesena Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora koji će se održati 26.04.2015. (nedjelja). U desetoj točki vijećnici su usvojili Odluku o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva, dok su u jedanaestoj točki usvojili Odluku o visini naknade tijelima za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora

U dvanaestoj točki dnevnog reda gradonačelnik je ukratko iznio značaj i ciljeve uspostavljanja suradnje sa gradom Ilokom. Grad Ilok je najistočniji grad Republike Hrvatske te je poznat na Hrvatskoj, ali i svjetskoj vinskoj karti. Povezivanje i ostvarivanje suradnje sa gradom Ilokom u strateškom je interesu i to ne samo u gospodarskom smislu nego i turistički. Gradski vijećnici usvojili su prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje sa gradom Ilokom, a potpisivanje sporazuma će se održati na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati za Dan Grada Pregrade.

Trinaesta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima prava iz socijalne skrbi za 2014. godinu.

Četrnaesta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Pregrade.

U petnaestoj točki dnevnog reda vijećnici su raspravljali o usvajanju Statuta dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade. Potrebno je naglasiti kako je prije početka sjednice Gradskog vijeća, vijećnica Dječjeg gradskog vijeća Lara Jazbec održala power point prezentaciju kojom je predstavljen program i ciljevi Dječjeg gradskog vijeća za 2015. godinu.Šesnaesta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Prilog: Odluke i zaključci sa 13. sjednice Gradskog vijeća

Prilozi

PrilogVeličina
Package icon 13. sjednica Gradskog vijeća.zip705.99 KB