ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

        GRAD PREGRADA

        GRADONAČELNIK

Klasa: 350-01/21-01/05

Ur.broj: 2214/01-02-21-8

Pregrada, 19.07.2021.

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 3/17), te članka 52. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” br. 6/13, 17/13, 16/18-pročišćeni tekst, 5/20, 8/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Krapinsko – zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klasa: 351-01/21-01-69, Urbroj: 2140/01-08-21-2 od 19. srpnja 2021. godine, Gradonačelnik Grada Pregrade dana 19.07.2021. godine, donio je slijedeću

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (dalje u teksu: postupak ocjene) II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade (dalje u tekstu: izmjena i dopuna PPUGP).

Članak 2.

Postupak ocjene provesti će Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade (dalje u tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Razlozi za pokretanje izmjena i dopuna PPUGP utvrđeni su prijedlogom Odluke o izradi II. izmjena i dopuna PPUGP (Klasa:350-01/21-01/05, Urbroj: 2214/01-01-21-2) od srpnja 2021. godine.

Odlukom o izradi utvrđeni su slijedeći ciljevi izrade izmjena i dopuna PPUGP:

 1. usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima i zakonima koji neposredno utječu  na uređenje, korištenje i zaštitu prostora
 2. analiza i redefiniranje granica građevinskih područja i namjena površina prema dostavljenim pojedinačnim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba te provedenoj analizi prostornih mogućnosti
 3. izmjene prema pojedinačnim zahtjevima javnopravnih tijela i građana u tijeku postupka
 4. redefiniranje Odredbi za provedbu

Članak 4.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provesti će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnim propisima redoslijedom iz Priloga I. ove Odluke.

U okviru postupka ocjene dostaviti će se i zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za zaštitu prirode radi provođenja postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode  (“Narodne novine” br. 80/13, 15/18 , 14/19, 127/19).

Članak 5.

Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene izmjena i dopuna PPUGP dostaviti će Upravni odjel javnopravnim tijelima iz priloga II. ove Odluke u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke.

Javno pravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana daju u roku od 30 dana od primitka ovog zahtjeva mišljenje o potrebi strateške procjene.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije i internetskoj stranici Grada Pregrade.

 

                                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                           Marko Vešligaj, univ.spec.pol.

 

Prilog I. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PREGRADE

 1. Upravni odjel sukladno članku 21. Uredbe započinje postupak ocjene u roku od osam dana od donošenja ove Odluke.
 2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka te Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade.
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u Prilogu III. Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana daju u roku od 30 dana od  primitka zahtjeva mišljenje o potrebi strateške procjene.
 4. Ukoliko Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, ne isključi mogućnost negativnih utjecaja izmjene i dopune PPUGP na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu, što znači da se obavezno  provodi i postupak strateške procjene.
 5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene, kojom Grad Pregrada utvrđuje da je za izmjene i dopune PPUGP potrebno ili nije potrebno provesti postupak strateške procjene, Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade je dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije, pri čemu je obvezan dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
 6. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da izmjene i dopune PPUGP mogu imati značajan utjecaj na okoliš, gradonačenik Grada Pregrade donosi Odluku o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito bitne razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe.
 7. Ako se u postupku ocjene utvrdi da izmjene i dopune PPUGP nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš gradonačelnik Grada Pregrade donijeti će odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Takva odluka sadrži osobito osnovne podatke izmjena i dopuna PPUGP te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe.
 8. O Odluci iz točke 7. informirati će se javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš  i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnost u pitanju zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanju zaštite okoliša.

 

Prilog II. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA ĆE SUDJELOVATI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PREGRADE

 1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje, Metalčeva 5, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
 3. Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,49000 Krapina, Maigstratska 1,
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, 49232 Radoboj, Radoboj 8,
 5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, VGI Krapina Sutla, 49214 Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13,
 6. Hrvatske šume, Podružnica šumarija Krapina, 49000 Krapina, Ljudevita Gaja 35.