Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru Gradonačelnika Grada Pregrade 2021. godine

Logo lokalni izbori

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 41/21) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pregrade 21. srpnja 2021., donijelo je ODLUKU o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru Gradonačelnika Grada Pregrade 2021. godine.