Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu

Temeljem članka  29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15), članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20, 8/21), Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu (Klasa: 022-05/21-01/04, Urbroj: 2214/01-03-21-3) od 15.02.2021. godine, prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata (Klasa: 022-05/21-01/04, Urbroj: 2214/01-03-21-11) od 15.04.2021. godine, Gradonačelnik Grada Pregrade donosi sljedeću

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje iznos odobrenih financijskih sredstava programima i projektima udruga koje su podnijele prijavu na Javni natječaj. 

Odobrena financijska sredstva dodjeljuju se sljedećim udrugama:

PODRUČJE 1. KULTURE I TEHNIČKE KULTURE- PROGRAMI/ PROJEKTI;

Red.br.

Naziv udruge

Naziv programa/

projekta

Ostvareni bodovi od ukupno 100

Odobreni iznos u kunama;

1.

Kulturno umjetničko društvo Pregrada,  Pod Lenartom 1, Pregrada

Naših 40 godina

95

65.000,00

2.

Udruga promicatelja klapske i zavičajne glazbe „Kmeti“ iz Pregrade, Kolarija 16, Pregrada

Naš frtalj Evrope 2021.

90

8.000,00

3.

KD Stara kubura Stipernica, Stipernica 5/3, Pregrada

Očuvanje nematerijalne baštine Stipernice

90

6.704,00

4.

ŠKU Cigrovec, Cigrovec 26, Pregrada

Dan Cigrovca

86

5.000,00

5.

Kuburaško društvo Sloga Stipernica, Stipernica 19, Pregrada

Očuvanje kulturne baštine

75

3.000,00

 

PODRUČJE 2. PROGRAMI/ PROJEKTI potpore programima i projektima udruga iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, razvoja i demokratizacije društva, jačanja participacije mladih, promicanja volonterstva, jačanja gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine, povećanja turističke ponude, očuvanje digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja;

Red.br.

Naziv udruge

Naziv programa/

projekta

Ostvareni bodovi od ukupno 100

Odobreni iznos u kunama;

1.

Stanica planinarskih vodiča Zagorje, Vrhi Pregradski 69, Pregrada

Sigurno u planine- 2021.

100

5.000,00

 

2.

GDCK Pregrada, Kostelgradska 18, Pregrada

Psihosocijalna podrška i ortopedska pomagala u palijativnoj skrbi 2021.

95

21.000,00

3.

Klub liječenih alkoholičara „Kunagora“

Apstinent i društvo

93

6000,00

4.

Udruga umirovljenika Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Aktivni u starosti

91

10.500,00

5.

LD Kuna Pregrada, Pod Lenartom 2, Pregrada

Lovstvo je važna poluga očuvanja i zaštite prirode, a kroz manifestacije proširuje turističku ponudu Grada Pregrade

91

10.500,00

6.

Udruga pčelara „Medeni“Pregrada, Pod Lenartom 1, Pregrada

Pračenje prinosa pčelinje zajednice

89

7.500,00

7.

Udruga vinara i vinogradara „Dobra kaplica“ Pregrada

Edukacija, suradnja i promocija

87

7.500,00

8.

Udruga uzgajatelja malih životinja „Zagorje“, Pod Lenartom 1, Pregrada

Uzgoj malih životinja i izložbe istih

77

3.000,0

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Pregrade.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Pregrada će potpisati Ugovor o financiranju programa, odnosno projekta najkasnije u roku 30 dana od donošenja ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Udruge koje su nezadovoljne ovom Odlukom imaju pravo na prigovor.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Gradonačelnik Grada.

 

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ spec.pol..v.r.