Nova pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti

Marija Marjanović

U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade dana 1. srpnja 2021., kao pročelnica, započela je Marija Marjanović, mag. iur.

Ona će, između ostalog, organizirati i upravljati radom odjela, usklađivati akte Grada sa zakonima i drugim propisima koji se odnose na djelokrug rada odjela te iz područja radnih odnosa i lokalne samouprave, pružati pravnu i stručnu potporu radu gradonačelnika i Gradskog vijeća, obavljati stručne poslove vezane uz pripremu i organizaciju sjednica gradskog vijeća i radnih tijela gradskog vijeća, izrađivati nacrte i prijedloge normativnih i drugih akata, prijedloge ugovora, izvješća vezana uz nadležne poslove, a brinut će i za administrativno-kadrovske poslove iz područja radnih odnosa i zaštite na radu.

Njezin posao također se odnosi na brigu o unapređenju rada i standarda u područja predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog školstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta, organizacija civilnog društva, a obavljat će i poslove vezano za imovinsko pravne odnose, upravljanje i gospodarenje imovinom te javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada.