Niskogradnja d.o.o. započela sa radovima redovitog održavanja nerazvrstanih prometnica

Niskogradnja d.o.o. započela je sa radovima redovitog održavanja nerazvrstanih prometnica na području mjesnih odbora Grada Pregrade. Održavanje, malčiranje i košenje bankina cesta, Niskogradnja d.o.o., obavlja na temelju Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta sklopljenog sa Gradom Pregrada, a koji se odnosi na cijelo područje Pregrade. Opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta određen je Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Pregrade, a predviđeno je malčiranje i košnja oko 133 kilometara bankina nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima, za što će Grad Pregrada izdvojiti cca 20.000,00 kuna. Brzina radova na navedenim prometnicama će ovisiti prije svega o vremenskim (ne)prilikama.
Grad Pregrada ima jednu od najduljih mreža nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, u duljini od ukupno 260 km.