Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 3. i članaka 9. do 13. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 23/16, 51/20) gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade

I. Predmet prodaje su

  • Građevinsko zemljište u Pregradi upisano u zk.ul. 766, k.o. Pregrada i to:

      a) kčbr. 1300/13, livada Pregrada, površine 184 čhv odnosno 661,78 m2, katastarske oznake 2087/1, sve k.o. Pregrada,

  •  Građevinsko zemljište u Pregradi upisano u zk.ul. 2098, k.o. Pregrada i to:

      b) kčbr. 1229/7, uređeno zemljište Mokrice, površine 602 m2, katastarske oznake 1692/4 sve k.o. Pregrada, 

  • Građevinsko zemljište u Pregradi upisano u zk.ul. 2717, k.o. Pregrada i to:

      c) kčbr. 1334/1, mokrice livada livada površine 23m2, katastarske oznake 1697/2, sve k.o. Pregrada.

II. Na natječaj se mogu javiti sve domaće fizičke i pravne osobe i strane koje mogu stjecati nekretnine u RH prema posebnim propisima.

III. Ponuda mora sadržavati;

- Ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice – za fizičku osobu

- Naziv tvrtke, OIB, adresu, sjedište tvrtke, odgovorna osoba – za pravnu osobu,

- Ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

- Dokaz o uplati jamčevine.

IV. Početni iznos kupoprodajne cijene zemljišta

  1. 52.916,06 kn,
  2. 32.407,08 kn,
  3.   1.839,08 kn.                                  

Jamčevina iznosi 10% od početnog iznosa ukupne cijene zemljišta, a uplaćuje se na žiro-račun grada Pregrade br: HR2523400091835200009, poziv na broj: HR68 9016- OIB UPLATITELJA, proračun Grada Pregrade. U slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora jamčevina se uračunava u cijenu, a jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene. Uz pisanu ponudu dostavlja se dokaz o uplati jamčevine, bez kojega se ponuda neće uzeti u razmatranje.

V. Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Kupac će prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, na žiro račun Grada najkasnije u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.

VI. Sve troškove oko prijenosa vlasništva u cijelosti snosi kupac, s tim da se prijenos ne može izvršiti prije uplate punog iznosa kupoprodajne cijene. Ostali uvjeti kupnje određuju se kupoprodajnim ugovorom.

VII. Rok za podnošenja ponuda je 8 dana od dana objave natječaja, odnosno do 02.06.2021.

VIII. Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – natječaj za prodaju zemljišta“, na adresu: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

IX. Ponude se otvaraju u prostorijama Grada Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, dana 07.06.2021.g. u 9.00 sati.

X. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 3 dana od isteka roka za plaćanje, prodavatelj može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

XI. Prodavatelj će izdati kupcu tabularnu ispravu nakon što kupac isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

XI. Način stjecanja posjeda: danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

XII. Najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu (minimalno se mora ponuditi početna cijena), uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete iz natječaja.

XIII. Grad Pregrada zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude.

XIV. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

 

Klasa: 940-01/21-01/56

Urbroj: 2214/01-02-21-2

Pregrada, 25.05.2021. godine

Gradonačelnik

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.