Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  čl.3. i 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ, br.  23/16 ) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade (Klasa; 940-01/17-03/01 , Urbroj; 2214/01-01-17-02) od 14.12.2017., Gradsko vijeće Grada Pregrade objavljuje

                                                             N A T J E Č A J

                                    za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade

I. Predmet prodaje je  nekretnina- neizgrađeno građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni Pregrada, u Pregradi:

- Zemljišno-knjižne oznake k.č. broj 1333/2, katastarske oznake k.č. broj 1704/1 k.o. Pregrada, površine 1150 m2.

         Predmetna nekretnina je  u vlasništvu  Grada Pregrade.

II. Na natječaj se mogu javiti sve domaće fizičke i pravne osobe i strane koje mogu stjecati nekretnine u RH prema posebnim propisima.

III. Ponuda mora sadržavati;

  • Ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice – za fizičku osobu
  • Naziv tvrtke, OIB, adresu, sjedište tvrtke, odgovorna osoba – za pravnu osobu,
  • Ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
  • Dokaz o uplati jamčevine.

IV. Početni iznos kupoprodajne cijene zemljišta:

Iznosi  10.016,50 eura  (slovima: desettisućašesnaesteuraipedesetcenta) plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Jamčevina iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine za koju se daje pismena ponuda u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate, a uplaćuje se na žiro-račun grada Pregrade br: HR 25 2340009-1835200009 kod Privredne banke Zagreb, Poslovnica Krapina, poziv na broj HR 68 9016-OIB uplatitelja. U slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora jamčevina se uračunava u cijenu, a jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene. Uz pisanu ponudu dostavlja se dokaz o uplati jamčevine, bez kojega se ponuda neće uzeti u razmatranje.

V. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu (minimalno se mora ponuditi početna cijena), uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete iz natječaja.

Ponuditelj čija je ponuda prihvaćena dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o  izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Kupac će prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, na žiro račun Grada najkasnije u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezuje se na plaćanje zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 3 dana, prodavatelj može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

VI. Sve troškove oko prijenosa vlasništva u cijelosti snosi kupac, s tim da se prijenos ne može izvršiti prije uplate punog iznosa kupoprodajne cijene. Ostali uvjeti kupnje određuju se kupoprodajnim ugovorom.

VII. Rok za podnošenja ponuda je 8 dana od dana objave Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade u javnom tisku.

VIII. Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – natječaj za prodaju nekretnina“, na adresu: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

IX. Ponude se otvaraju u prostorijama Grada Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, dana 28.12.2017.g. u 9,00 sati.

X. Prodavatelj će izdati kupcu tabularnu ispravu nakon što kupac isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

XI. Način stjecanja posjeda: danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

XII. Grad Pregrada zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu.

XIII.  Nepotpune i nepravodobne  ponude  neće se razmatrati.

 

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Tajana Broz

 

 

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka Natječaj za prodaju nekretnina.docx17.3 KB