Natječaj udruge 2018.

Grad Pregrada raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata udruga na području grada u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu sa datumom 01.02.2018. godine.

Cilj Natječaja je dodatni poticaj udrugama koje djeluju na području grada i stvaranje uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju potreba građana grada Pregrade te podizanju kvalitete njihova života, odnosno financijska potpora za projekte udruga koje djeluju u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine, povećanja turističke ponude, očuvanje digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području grada Pregrade.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 32 dana, a završava 05.03.2018. godine.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja  u pisarnicu Grada Pregrade) u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a obavezno uz naznaku:

Javni natječaj za financiranje projekata udruga na području grada u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu – NE OTVARATI“

na adresu

Grad Pregrada,

Josipa Karla Tuškana 2,

49 218 Pregrada.