Natječaj kultura i tehnička kultura 2018.

Grad Pregrada raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata udruga  u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu sa datumom 31.siječanj 2018. godine.

Cilj natječaja je prijava na financijsku podršku projekata koji će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života i tehničke kulture u zajednici.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 33 dana, a završava 05.03.2018. godine.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja  u pisarnicu Grada Pregrade) u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a obavezno uz naznaku:

Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu – NE OTVARATI“

 

na adresu

Grad Pregrada,

Josipa Karla Tuškana 2,

49 218 Pregrada.