Naknada za troškove stanovanja

Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, u daljnjem tekstu Zakon). Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Naknada za  troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, utvrđene prema članku 30.  Zakona.

Naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada bi se po mišljenju Centra  samo na taj način spriječilo odvajanje djece od roditelja. Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da jedinica lokalne samouprave djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.