Naknada za troškove prijevoza

Pravo na naknadu za troškove prijevoza mogu ostvariti:

- redovni učenici  osnovne  škole koji to pravo ne ostvaruju u okviru Državnog pedagoškog standarda,

- redovni učenici srednje škole koji putuju u školu svaki dan,

- djeca s poteškoćama u razvoju-polaznici programa pri Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza pripada djetetu koje ima prebivalište na području Grada Pregrade, a može ga ostvariti jedan od roditelja s prebivalištem na području Grada  pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom gradonačelnika.