Naknada za troškove nabave udžbenika za učenike osnovne škole

Pravo na naknadu troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole mogu ostvariti svi redovni učenici osnovne škole sa prebivalištem na području grada Pregrade.

Pravo na naknadu u iznosu od 100% troškova nabave udžbenika mogu ostvariti:

  • djeca čiji roditelji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • djeca roditelja sa invaliditetom preko 50%,
  • djeca sa teškoćama u razvoju,
  • djeca bez roditeljske skrbi,
  • djeca samohranih roditelja.

 Pravo na naknadu dijela troškova nabave udžbenika mogu ostvariti svi redovni učenici osnovne škole sa prebivalištem na području grada Pregrade, i to u slijedećem iznosu:

  1. učenici od I. do IV. razreda u iznosu od 200,00 kuna po učeniku,
  2. učenici od V. do VIII. razreda u iznosu od 400,00 kuna po učeniku.

Sredstva za naknadu troškova nabave udžbenika iz ovog članka osiguravaju se u proračunu Grada Pregrade za svaku pojedinu godinu.