Nabava kamenog materijala za Grad Pregradu

Naručitelj: Grad Pregrada
Adresa: Josipa Karla Tuškana br. 2, Pregrada
Klasa: 340-01/17-01/05
Urbroj:  2214/01-04/01-17-3
Pregrada, 13.02.2017.
 
                                            P O Z I V
                                    za dostavu ponuda
 
 
  1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2, Pregrada
  2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Nabava kamenog materijala za Grad Pregradu prema troškovniku u privitku
Kameni materijali moraju zadovoljavati slijedeće norme:

 

1. Agregati 0-4, 0-16, 4-8: 
  • HRN EN 12620:2008
  • HRN EN 13242:2008
  • TUGC-Zgb/89
  • HRN EN 13139:2003
2. Agregati 0-31,5, 0-63
  • HRN EN 13242:2008
3. Lomljeni kamen:
  • OTU-2001
4. Nesortirani kameni  materijal:
  • OTU-2001
3. Procijenjena vrijednost nabave:  173.600,00  kn
 
4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena
 
5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:-
 
6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme): 22.02.2017.g. do 09,00 sati
 
7. Način dostavljanja ponuda: Poštom, osobna dostava, na omotnici je potrebno naznačiti: Ponuda za kameni materijal „NE OTVARAJ“.
 
8. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada
 
9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-
 
10. Kontakt osoba: Krunoslav Golub
 
11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052, email: krunoslav.golub@pregrada.hr
 
12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 13.02.2017.g.
 
13. Javno otvaranje ponuda je dana  22.02.2017. g. u  09,00 sati  na adresi Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada
 
Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3  od  15.12.2014.g. koja  je objavljena na www.pregrada.hr
 
 
Ovlaštena osoba naručitelja:
Krunoslav Golub, mag.oec