Nabava kamenog materijala za Grad Pregradu

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

 

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Nabava kamenog materijala za Grad Pregradu prema troškovniku u privitku.
                         Kameni materijali moraju zadovoljavati slijedeće norme:
                      1. Agregati 0-4, 0-16, 4-8:
                           HRN EN 12620:2008
                           HRN EN 13242:2008
                           TUGC-Zgb/01
                           HRN EN 13139:2003
                       2.Agregati 0-30, 0-60
                                       HRN EN 13242:2008
                      3. Lomljeni kamen:
                             OTU-2001,
                       4.Nesortirani kameni  materijal:
                        OTU-2001,

3. Procijenjena vrijednost nabave: 151,200.00 kn

4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:-

6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme) 22.01.2015.g. do 09:00 sati

7. Način dostavljanja ponuda: Poštom, osobna dostava, na omotnici je potrebno naznačiti: Ponuda za kameni materijal „NE OTVARAJ“.

8. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-

10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci

11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052, email martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr 

12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 15.01.2015.

13. Javno otvaranje ponuda je dana 22.01.2015.g. u 09:00 sati  na adresi Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. koja  je objavljena na www.pregrada.hr

 

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka troskovnik_kamen_agregati_2015 (1).docx10.54 KB