"MLADI ZA PREGRADU, PREGRADA ZA MLADE"

U sklopu projekta "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade" izrađen je nacrt Gradskog programa za mlade, koji je u petak 13.03.2015. na javnoj raspravi prezentiran za mlade sa područja Grada Pregrade.

Nacrt programa predstavili su predsjednica Savjeta mladih, Natalija Škreblin Leskovar i Krunoslav Kučiš kao asistent u izradi Programa.

Gradski program za mlade izrađen je sa ciljem unapređenja i aktiviranja mladih na području rada lokalne zajednice, njihova osnaženja kroz razne aktivnosti. Potrebno je aktivirati mlade i ostale organizacije civilnog društva da aktivno sudjeluju u procesima donošenja javnih politika i da povećaju informiranost lokalne zajednice o politikama za mlade kroz sustavno informiranje, kampanje i direktni rad s građanima/građankama. Izrada ovog Programa samo je jedna od niza aktivnosti koje se provode i koje će se provoditi u sklopu projekta.

 

Nacrt Programa napravljen je na temelju javnog savjetovanja, tj. anketa, radionica za dionike, prijedloga, rasprava. Anketa je provedena po mjesnim odborima, a ujedno je bila dostupna na društvenim mrežama. Njome su obuhvaćena područje demografije, informatizacije i školovanja, zapošljavanja i poduzetništva, zdrastva i socijalne skrbi i aktivnosti za mlade. Anketa je doprinijela dobivanju slike stanja, položaja, problema života mladih na području Grada Pregrade, ali i njihovih tendencija, očekivanja i želja. Na temelju dobivenih rezultata nacrtom je obuhvaćeno pet glavnih tematskih ciljeva; podupirati i promicati neformalno, izvaninstitucionalno i cjeloživotno obrazovanje mladih, unaprijediti perspektive za zapošljavanje mladih na području grada i županije, stvoriti infrastrukturne i institucionalne uvjete za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te kulturnih aktivnosti mladih, poticati aktivno sudjelovanje mladih u društvenom i političkom životu grada i promovirati i podupirati zdrave stilove života mladih.

Navedeni ciljevi nastojat će se ostvariti poštivanjem načela otvorenosti, participativnosti, uključivanjem mladih sa šireg područja grada, ravnopravnosti spola, transparentnosti i javnog dijaloga.

Nakon svega valja zaključiti kako je potrebno reagirati na probleme i poteškoće sa kojim se mladi susreću u svom razvoju, obrazovanju, zaposlenju i drugim područjima, ali kako bi se postigli pozitivni rezultati i ostvarili ciljevi predstavljeni ovim Programom potrebno je da se svi mladi aktiviraju, da svojim znanjem, vještinama i energijom dadu svoj doprinos u ostvarenju navedenih ciljeva kako bi njima a i nadolazećim generacijama zajdenica nudila razne mogućnosti za osobni razvitak i kvalitetan život.