JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pregrade za razdoblje 2021.-2027.

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pregrade za razdoblje 2021.-2027.

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pregrade za razdoblje 2021.-2027.

Strategija upravljanja imovinom Grada Pregrade za razdoblje 2021. – 2027. (dalje u tekstu: Strategija) je obvezujući dokument u funkciji svrsishodnog, ekonomičnog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu ili raspolaganju Grada Pregrade s ciljem gospodarskog razvoja Grada i ostvarenja društvenih, socijalnih i ostalih interesa grada i građana grada Pregrade.

Strategija se donosi na razdoblje od sedam godina i spada u srednjoročne dokumente. Sam dokument sadrži ciljeve i mjere za osiguranje učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom Grada Pregrade.

Misija ove Strategije je sustavno i planirano upravljanje pojavnim oblicima imovine na način da se imovina optimalno koristi za obavljanje gospodarskih i socijalnih ciljeva Grada.

Ovom Strategijom nastojalo se objediniti i pretočiti u načela, ciljeve i mjere određenih nositelja, različite elemente uspješne prakse upravljanja imovinom u zemljama dugogodišnjeg tržišnog gospodarstva, a strategija po pojedinim homogenim cjelinama (portfeljima) gradske imovine utvrđuje kriterije za uspješno razrješenje konkretnih financijskih, socijalnih i drugih aspekata upravljanja imovinom.

S obzirom na navedeno izrađen je Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pregrade za razdoblje 2021.-2027.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 12. ožujka 2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pregrade za razdoblje 2021.-2027. koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                           Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.