JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu

Grad Pregrada logo

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu te objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu

S ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Grada, Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu, Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku njegovog donošenja.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/2008, 136/12,15/15, u daljnjem tekstu: Zakon) predstavničko tijelo obvezno je donijeti Proračun do kraja tekuće godine za iduću proračunsku godinu i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 1. siječnja godine za koju se isti donosi. Člankom 16. Zakona propisan je sadržaj proračuna koji mora sadržavati opći i posebni dio i plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći), te projekcije za naredne dvije godine. Prijedlog Proračuna sastavljen je na osnovi uputa i preporuka Ministarstva financija.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Proračuna, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 04. prosinca 2020. godine.

 Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Proračuna za 2021. godinu koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

                                                                                                               

GRADONAČELNIK

                                                                        Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v. r.

Tags