JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu

Temeljem čl. 17. st. 1 Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća. Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima koji uključuju:

  • unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,
  • standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,
  • pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata,
  • jačanje dosljednosti radi lakše usporedbe rezultata različitih područja i/ili prijetnji.

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu izrađen je na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/16), Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Krapinsko-županije, (KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2140/01-02-17-7, od dana 13. veljače 2017. godine), Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/18, 6/19) te Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, studeni 2019. godina.

Postupak izrade Procjene rizika za Grad Pregradu propisan je Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 7/17). Postupak izrade Procjene rizika obuhvaća primjenu metodologije za izradu Procjene rizika, korištenje uputa za izradu svakog pojedinog scenarija, izradu matrica i karata rizika i prijetnji.

Gradonačelnik Grada Pregrade je dana 31.03.2021. godine donio Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu (KLASA: 810-01/21-01/08, URBROJ: 2214/01-02-21-3).

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu obrađeni su sljedeći rizici: potres, poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela, epidemije i pandemije, ekstremne temperature, tuča, mraz, klizišta, industrijske nesreće, suša.

Također je, za potrebe izrade Procjene rizika, ugovorom, u svojstvu konzultanta, angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite – Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „DEFENSOR“ sa sjedištem u Varaždinu.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 30. lipnja 2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                           Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.