JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pregrade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pregrade te objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pregrade

Sukladno  Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17  i  14/19) i  Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/19) pripremljen je Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada kojom se određuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području grada Pregrade.

Promjene se odnose na razvrstavanje korisnika u dvije kategorije: kućanstvo i korisnik koji nije kućanstvo, u Odluci mora biti sadržana cijena obvezne minimalne javne usluge, određena je veličina i druga bitna svojstva spremnika na način da spremnik bude primjeren potrebi svakog korisnika i nije moguće propisati obvezu korištenja spremnika određenog volumena, cijena obavezne minimalne javne usluge mora biti jednaka za sve spremnike u kategoriji kućanstvo, kao i za spremnike u kategoriji korisnika koji nisu kućanstvo, a koji se nalaze u istoj potkategoriji te su detaljnije regulirane odredbe o ugovornoj kazni.

Prema odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pregrade, da se odazovu.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 06. prosinca 2019. godine. do 12,00 h.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pregrade koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                  Marko Vešligaj, univ. spec. pol.,v.r.