JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2021. godinu

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2021. godinu    

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Grada Pregrade za 2021. godinu

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Grada Pregrade, Gradsko vijeće Grada Pregrade donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2021. godinu.

S obzirom na navedeno izrađen je Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2021. godinu.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 16. veljače 2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2021. godinu koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK
Marko Vešligaj, univ. spec. pol.,v.r.