Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrade

Temeljem članka 3.  Pravilnika o dodjeli nagrade  naj-volonteru/ki  Klasa: 100-01/16-01/01 Urbroj:2214/01-02-16-2 od 7. siječnja 2016. godine i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br.  06/13. i 17/13.) Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje
 
J A V N I  P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrade.
 
Prijedlozi se podnose u Urudžbeni zapisnik, soba br. 15 u Gradu Pregradi ili poštom na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, 49 218 Pregrada, s naznakom  „ Prijedlog za dodjelu nagrade naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrade“.
Ovaj Javni poziv otvoren je do 06. veljače 2017. godine.
Odabrani kandidat će o konačnoj odluci biti pismeno obaviješten, a ista će biti objavljena na web stranicama Grada Pregrade.
 

Tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu.

Prilozi