JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2019. godinu

Na temelju članka 7. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2019. godinu  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 3/19), Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

 JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2019. godinu

1)PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela nepovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2019. godinu  (u nastavku Program potpora),  s ciljem unapređenja poljoprivrede na području Grada Pregrade.

2)KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište odnosno prebivalište i čija se proizvodnja odvija na području Grada Pregrade. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

3) MJERE  POTPORE
MJERA 1.
Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja.

a) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za umjetno osjemenjivanje koje vrši ovlaštena Veterinarska stanica  ili poljoprivrednom gospodarstvu  koji ima osposobljenu osobu za umjetno osjemenjivanje  krava plotkinja i krmača/nazimica  u iznosu od 50% od ukupne cijene navedene usluge temeljem ispostavljenog računa po obavljenom umjetnom osjemenjivanju uz obvezu dostave preslike računa i zahtjeva za potporom.

Vlasnici koji su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje životinja i sami vrše umjetno osjemenjivanje životinja ostvaruju subvenciju za dvije doze po plotkinji godišnje, a uz obrazac zahtjeva koji podnose Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo grada Pregrade moraju dostaviti  presliku potvrde da su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje, potvrdu nadležne ustanove o broju plotkinja, presliku reprodukcijske kartice osjemenjene životinje i račun za sjeme. Potpora se dodjeljuje za trošak jednog osjemenjivanja po plotkinji.

b) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu rasplodnog stada u govedarstvu po dostavljenom zahtjevu i računu za nabavu goveda i to za:

- junice starije od 2 godine  (1 ili više) u iznosu od 50 % po računu/ po grlu,

- mliječne krave (1 ili više) u iznosu od 50% po računu/ po grlu.

c) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu  rasplodnog stada u svinjogojstvu u iznosu 50% po računu/po grlu te dostavljenom zahtjevu i računu za nabavu rasplodnih krmača/nazimica za nabavu najmanje za 2 komada ili više.

d) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavurasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvupo dostavljenom zahtjevu i računu i to za:

 • rasplodne ovce ( za minimalno 22 komada ili više) u iznosu od 50% po računu/po grlu,
 • rasplodne koze ( za minimalno 7 komada ili više) u iznosu od 50% po računu/ po grlu.

MJERA 2.

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja.

a) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu kokoši  nesilica  u iznosu od 50 % po računu/ po komadu te dostavljenom zahtjevu i računu za kokoši nesilice (minimalno 150  komada ili više).

b) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu purana u iznosu od 50% po računu/ po komadu te dostavljenom zahtjevu i računu za purane  (minimalno 150  komada ili više).

MJERA 3.

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva  i  to za:

a) za jezgričavo voće (jabuka, kruška, dinja) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od  minimalno 0,50 ha,

b) za koštićavo voće (marelica, šljiva, trešnja, breskva  i sl) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od minimalno 0,50 ha,

c)za bobičasto voće (malina, kupina, ribizl, borovnica) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od minimalno 0,30 ha,

d) za lupinasto voće (orah, lješnjak, kesten) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od minimalno 1,00 ha,

e) za sadnice za ostalo voće (osim agruma) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od minimalno 0,50 ha,

f) za nabavu loznih cijepova za proizvodnju kvalitetnih (sa ZOI)  i ostala vina (bez ZOI) u iznosu od 50% po računu/za površinu od minimalno 0,25 ha.

MJERA 4.

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva i to za:

a)medonosno bilje u iznosu od 50% po računu/za površinu od 0,1 ha ružmarin, kadulja, lavanda odnosno po računu/za broj sadnica lipa i pitomi kesten najmanje 5 sadnica i lijeska najmanje 20 sadnica.

Korisnik potpore je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje 2 godine nakon isplate potpore, odnosno nabave rasplodnog stada u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu, kozarstvu, nabave peradi (kokoši nesilica i purana), nabave višegodišnjih sadnica i medonosnog bilja.

  Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za sve potpore navedene u Mjeri 1, (osim pod točkom 1.a umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i krmača/nazimica), Mjeri 2, Mjeri 3 i Mjeri 4 mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardu ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva do 7.000,00 eura.

Lokacija ulaganja mora biti na području Grada Pregrade.

Jedan korisnik može ostvariti potporu u iznosu najviše do 15.000,00  kuna godišnje.

4) POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava temeljem Programa potpore obvezno dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 •  ispunjen obrazac zahtjeva – Prilog 1 – za mjeru koju se zahtjev podnosi,
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik PG-a,
 • dokumentirani izdaci za koje se traži potpora: preslika računa ili druge vjerodostojne dokumentacije ovisno o uvjetima za svaku pojedinu mjeru,
 • dokaz o upisu u Jedinstveni  registar domaćih životinja,
 • izjava o statusu podnositelja u Registru poreznih obveznika – Prilog 2.,
 • popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Prilog 3.,
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka – Prilog 4.,
 • potvrdu Savjetodavne službe, Ispostave u Pregradi o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva ovisno o mjeri za koju se dodjeljuje potpora,
 • potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Pregradi (pribavlja Grad).

Po potrebi, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

5) ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA
Dopuštenost potpore sukladno Programu potpora ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva Gradonačelnik Grada Pregrade.
Na prijedlog povjerenstva, s korisnicima potpore koji udovoljavaju uvjetima Programa potpora, Gradonačelnik Grada Pregrade donosi Odluku o dodjeli sredstava.

6) NAČIN  I  ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Program potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2019. godinu te obrasci zahtjeva nalaze se na web stranici Grada Pregrade (www.pregrada.hr) i oglasnoj ploči. Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora mogu se preuzeti i u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Pregrade.
Zahtjevi se podnose u zatvorenim kuvertama neposredno u pisarnici Grada Pregrade ili preporučenom pošiljkom na adresu:

GRAD PREGRADA
Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade
Josipa Karla Tuškana br. 2
49218 PREGRADA
s naznakom „Program potpora poljoprivredi – Mjera (obavezno navesti mjeru za koju se zahtjev podnosi) – NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pregrade, a najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                Marko Vešligaj, dipl.oec.