Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/ice Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i njihove zamjenike

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 22/14, 26/21) Gradsko vijeće Grada Pregrade objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove/članice
Savjeta mladih Grada Pregrade i njihove zamjenike

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Grada Pregrade i njihove zamjenike (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Pregrade (dalje u tekstu: Grad) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Grada.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II.

Savjet mladih čini 5 članova i 5 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

III.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života s prebivalištem ili boravištem na području Grada.

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

- učenička vijeća,

- studentski zborovi,

- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,

- neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Grada (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 20 potpisa, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Kod predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

V.

Sukladno točki I.-IV. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike istaknu na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade (www.pregrada.hr) i to:

  • SM-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Gradskog savjeta mladih, uz koji se prilaže obrazac SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Gradskog savjeta mladih i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Gradskog savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja, a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih,
  • SM-2 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Gradskog savjeta mladih – predlagatelj - neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SM-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Gradskog savjeta mladih i SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih),

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:

- životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),

- presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana,

- ispunjenu Izjavu kandidata o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac SM-3).

VI.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Grada. Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Grada Pregrade  (J.K. Tuškana 2, Pregrada, soba br. 15), elektroničkom poštom na grad@pregrada.hr skenirane u PDF formatu ili poštom preporučeno na adresu: Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih“.

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja Grada Pregrade obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se na mrežnim stranicama Grada  i dostavljaju  Gradskom vijeću.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Grada. 

 

      PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                      Vesna Petek, v.r.