Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ broj 27/21), pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisala je

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, na radno mjesto:

– referent za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica (puno radno vrijeme) na neodređeno vrijeme.

Uvjete i način prijave možete vidjeti na linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320780.html

Opis poslova i zadataka referenta za opće poslove i društvene djelatnosti

  • obavlja administrativno-tehničke poslove za pročelnika, radna tijela gradonačelnika, poslove vezane uz pripremu i organizaciju sjednica, vođenje zapisnika te izradu odluka i zaključaka sa sjednica,
  • obavlja  administrativno-tehničke poslove iz samoupravnog djelokruga Grada iz područja odgoja i obrazovanja, brige o djeci, dodjele gradskih stipendija i financijskih potpora, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i sporta, tehničke kulture, vatrogastva, zaštite i spašavanja, turizma i ugostiteljstva, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi,
  • vodi upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezane na pripremu, provedbu i praćenje realizacije programa javnih potreba Grada u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu, socijalnoj skrbi,
  • sudjeluje u postupcima pripreme i provedbe natječaja za financiranje organizacija civilnog društva, pripremi ugovora za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva, prati izvršenje ugovorenih projekata i programa,
  • obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi provedbe projekata Grada Pregrade financiranih/sufinanciranih iz EU fondova ili drugih izvora,
  • obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom,
  • sudjeluje u pripremi i organizaciji gradskih manifestacija te gradskih prijema,
  • obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći referenta za opće poslove i društvene djelatnosti

Temeljem čl. 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik KZŽ 54/19 i 29/21) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,55 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.100,00 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.