Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u sportu na području grada Pregrade za 2019. godinu

Na temelju članka 48., stavka 3. i članka 76., stavka 3. i 5. Zakona o sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10 i 86/12, 85/15, 19/16), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15, u daljnjem tekstu Uredba), članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području Grada Pregrade (od 03.03.2016. godine, u daljnjem tekstu Pravilnik), Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 14. sjednici održanoj 13.12.2018. godine, Statuta Sportske zajednice Grada Pregrade od 02.02.2016. godine, u skladu sa Programom rada Sportske zajednice Grada Pregrade za 2018. godinu, kojeg je donijela Skupština Sportske zajednice Grada Pregrade na svojoj 7. sjednici održanoj dana 20.11.2018. godine, Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Pregrade dana 01. veljače 2019. godine objavljuje

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga

u sportu na području grada Pregrade za 2019. godinu

I. Cilj Natječaja

Članak 1.

Pozivaju se UDRUGE kao organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge) programski usmjerene na rad u području sporta i sportske rekreacije da se prijave za financijske potpore programa i projekata koje će pružiti Sportska zajednica Grada Pregrade iz Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu.

Članak 2.

Cilj ovog Javnog natječaja (dalje u tekstu: Natječaj) je pružanje potpore udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu Grada Pregrade.

Članak 3.

Sukladno ovom Natječaju prijavu mogu podnijeti udruge koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, ako provode programe i projekte kojima zadovoljavaju javne potrebe u sportu od interesa za grad Pregradu, kao i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku sporta i sportske rekreacije na području grada Pregrade, a za sljedeće prioritetno područje:

 • Prioritetno područje – potpore programima i projektima udruga u području sporta i sportske rekreacije.

II. Područje aktivnosti Natječaja;

Članak 4.

Udruge suglasno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt/program za sljedeće prioritetne aktivnosti i mjere;

 • osiguravanje sredstava potrebnih za djelatnost udruga u sportu,
 • pomaganje i poticaj sportskog stvaralaštva, sportske rekreacije na području grada,
 • akcije i događanja u sportu, a koje će pridonijeti razvitku i promicanju sportskog života u gradu Pregradi,
 • osiguravanje uvjeta za sportske manifestacije,
 • jačanje kapaciteta udruga za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera, poticanje volontera na uključenje u aktivnosti,
 • poticanje i skrb o stručnom osposobljavanju vlastitog stručnog kadra koji će odgajati mlade naraštaje u njegovanju sporta, sportskih natjecanja i sportske rekreacije,
 • razvoj alata za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega sporta,
 • unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera udruga za zagovaranje i osnaživanje sporta
 • razvijanje inovativnih projekata u sportu, proširenje sportskog sadržaja na području grada,
 • aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području  sporta,
 • aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i održavanju sportskih događaja u zajednici.

III. VRIJEDNOST NATJEČAJA

Članak 5.

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 297.000,00 kuna (dvjestodevedesetisedamtisućakuna).

Članak 6.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu je iznos od 1.000,00 kuna, a najveći 180.000,00 kuna.

Članak 7.

Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta u okviru ovog Natječaja je slijedeći 7 potpora.

Članak 8.

Minimalni postotak sufinanciranja od strane prijavitelja (korisnika financiranje) je 5% od traženog iznosa od Sportske zajednice Grada Pregrade kao davatelja sredstava.

Članak 9.

Svaka udruga može prijaviti najviše jedan (1) program, odnosno jedan (1) projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Ista organizacija može biti partner na više programa/ projekata.

Članak 10.

Programski i financijski plan programa/projekta podnosi se za 2019. godinu. Izvješće o provedbi projekta podnosi se u roku od 30 dana od provedbe, odnosno programa za 2019. godinu najkasnije do zaključno s 31. siječnja 2020. godine.

Članak 11.

Prijavitelj ispunjava uvjete Natječaja, ako:

 1. je registriran kao udruga,
 2. je upisan u Registar udruga RH,
 3. je upisan u Registar neprofitnih organizacija,
 4. je svojim statutom opredijeljen za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 5. projekt  prijave na javni natječaj SZGP, mora biti ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada u skladu sa uvjetima ovog natječaja;
 6. ima sjedište na području grada Pregrade i/ili provodi program/projekt na području  grada Pregrade i/ili za korisnike s područja grada Pregrade,
 7. je uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora,
 8. nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave,
 9. ima uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća SZGP i drugim institucijama,
 10. ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi odgovarajući način),
 11. ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/ projekta, 
 12. da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe,
 13. općim aktom imati uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima.

Članak 12.

Do dana potpisivanja ugovora Prijavitelj mora:

 1. dokazati da ima podmirene obveza s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza, te drugih davanja prema proračunu Republike Hrvatske i proračunu Grada Pregrade,
 2. dokazati da se protiv prijavitelja (udruge financiranja), odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe.

Članak 13.

Rok za podnošenje prijava je zaključno s 15. ožujak 2019. godine. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Uz dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. Natječaja, prijavitelj obvezno prilaže i ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce:

 1. Obrazac opisa programa/projekta,
 2. Obrazac proračuna programa/projekta,
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Obrazac Izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora,
 5. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 6. Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju, ako je primjenjivo, te
 7. Obvezne priloge koji se prilažu prijavi.

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima propisanim Natječajnom dokumentacijom, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Članak 14.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Grada Pregrade, uz napomenu: “NATJEČAJ ZA POTPORE UDRUGAMA U SPORTU –ZA SZGP NE OTVARAJ", a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u (u word/excel formatu ili odgovarajućem formatu), u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

GRAD PREGRADA

Josipa Karla Tuškana 2

49218 PREGRADA

 

Članak 15.

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Članak 16.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima Natječaja.

Članak 17.

Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na račun korisnika prema modelu koji će biti ugovoren.

Članak 18.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: szgp1602@gmail.com , a najkasnije do 28.02.2019. godine.                                                                                                                

                                                                       Predsjednik IO

Zlatko Šorša