Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za pružanje ugostiteljskih djelatnosti, namjene; prodaja vina, u privremenim montažnim objektima - vinarskim kućicama, prilikom održavanja manifestacije „Branje grojzdja Pregrada 2021."

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ br. 06/13, 17/13, 7/18, 16/18 - pročišćeni tekst, 5/20, 8/21), članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima za korištenje javnih površina na području Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ br. 16/10), članka 41. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik KZŽ, 36/19) te Odluke o provođenju natječaja za privremeno korištenje javnih površina prilikom održavanja manifestacije Branje grojzdja, gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za pružanje ugostiteljskih djelatnosti, namjene; prodaja vina, u privremenim montažnim objektima - vinarskim kućicama, prilikom održavanja manifestacije „Branje grojzdja Pregrada 2021."

Članak 1.

Predmet javnog natječaja je davanje na korištenje javnih površina za pružanje ugostiteljskih djelatnosti, namjene; prodaja vina, u privremenim montažnim objektima - vinarskim kućicama, prilikom održavanja manifestacije Branje grojzdja Pregrada, u razdoblju od 23. rujna do 26. rujna 2021. godine.

Članak 2.

Javne površine koje se daju na korištenje ukupne su površine 48 m2 za postavu 4 privremena montažna objekta- vinarskih kućica, kako slijedi:

 1. 3x4 m ukupne površine 12m2, prostor na području Trga Gospe Kunagorske,
 2. 3x4 m ukupne površine 12m2, prostor na području Trga Gospe Kunagorske,
 3. 3x4 m ukupne površine 12m2, prostor na području Trga Gospe Kunagorske,
 4. 3x4 m ukupne površine 12m2, prostor na području Trga Gospe Kunagorske,

u razdoblju od 23. rujna do 26. rujna 2021. godine.

Početna cijena za korištenje javne površine iz stavka 1. ovog članka iznosi za datume 23.09. (četvrtak) i 26.09. (nedjelja) 25 kn/m2, odnosno dnevno ukupno 300 kuna, dok cijena za datume 24.09. (petak) i 25.09. (subota) iznosi 50,00 kuna po m2/ dnevno, odnosno 600 kuna dnevno.

Sukladno čl.2. st.2. ukupna početna cijena za pojedinu lokaciju za sva četiri dana korištenja iznosi 1.800,00 kuna.

Članak 3.

Na svakoj javnoj površini iz članka 2. stavak 1. postavit će se drvena montažna kućica dimenzije 280 x 240 m, čije postavljanje će osigurati Grad Pregrada. Skica predmetne kućice u prilogu je ovog Natječaja.

Vezano za električne instalacije i utrošak električne energije za privremene objekte, Grad osigurava mjesto priključenja, a obveza korisnika je o svom trošku putem izvođača koji za Grad obavlja poslove osiguranja privremenih priključaka, izvesti sve radove na priključenju privremenih objekata, kao i ispitati postavljenu instalaciju, dok će Grad snositi troškove utrošene el. energije.

Korisnik se obvezuje otkloniti kvarove koji su posljedica preopterećenja el. energije (ispad sklopki) putem izvođača koji za Grad obavlja poslove oko osiguranja privremenih priključaka.

Grad osigurava priključak nazivnog napona 230V i snage 2000 w (2 kw). Mjesto priključka je razdjelnik s utičnicom 230V/16A „ŠUKO“.

Članak 4.

Na javni natječaj mogu se prijaviti proizvođači vina, odnosno svaka pravna i fizička osoba upisana u Vinogradarski registar, a koja je ujedno ovlaštena za prodaju proizvedenog vina.

Korisnik se obvezuje da će na javnoj površini pružati ugostiteljsku djelatnost odnosno prodavati samo određeni proizvod - vino, koje je označeno u skladu s Zakonom o vinima (32/19, dalje u tekstu Zakon) i koje udovoljava svim uvjetima za stavljanje na tržište sukladno članku 57. Zakona.

Korisnik se obvezuje prodavati vino u skladu s uvjetima i na način propisan Zakonom te drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju to područje.

Korisnik se obvezuje da će osigurati minimalne tehničke i zdravstvene uvjete prema zakonskim propisima kojima su propisani uvjeti i način obavljanja navedene djelatnosti.

Korisnik se obvezuje da će se za vrijeme obavljanja prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije „Branje grojzdja Pregrada 2021.“:

 • pridržavati tehničkih propisa o mjerama zaštite na radu i protupožarne zaštite,
 • na vidno mjesto istaknuti i pridržavati se istaknutih cijena te izdati čitljivi i točan račun za pruženu uslugu,
 • za otpad koristiti vlastite kante za smeće.

Članak 5.

Uvjeti natječaja:

Ponuda se podnosi isključivo za jednu lokaciju iz natječaja.

Ponuda mora sadržavati:

 • Naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro-računa (IBAN) i naziv banke).
 • Ponudu cijene za korištenje površine, koja ne može biti manja od iskazane početne cijene,
 • Detaljan opis vrste ponude koja se nudi - asortiman pića/vina. Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora koji će se zaključiti po prihvaćanju ponude,
 • Za pravne osobe - presliku rješenja o upisu u sudski registar iz koje je vidljiva djelatnost,
 • Za obrtnike - presliku izvatka iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
 • Za obiteljska poljoprivredna gospodarstva - rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva,
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave,
 • Dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 500,00 kuna za ugostiteljsku djelatnost račun Grada Pregrade broj: IBAN HR2523400091835200009, poziv na broj: HR68 5738- OIB UPLATITELJA, proračun Grada Pregrade - sredstva depozita sa svrhom uplate: jamčevina za davanje u na korištenje javnih površina za organiziranje prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije Branje grojzdja Pregrada 2021.,
 • Potpisanu Izjavu kojom prihvaćaju sve uvjete iz ovog Javnog natječaja,
 • Dokaz o upisu u Vinogradarski registar sukladno Zakonu,
 • važeće Rješenje za stavljanje vina u promet/na tržište.

Oblik ponude:

 • Ponuda se podnosi isključivo u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu Grada Pregrade, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 • Na vanjskom omotu mora biti oznaka sljedećeg izgleda

GRAD PREGRADA

J.K. TUŠKANA 2

49218 PREGRADA

    S naznakom

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (VINARSKE KUĆICE)

„BRANJE GROJZDJA 2021.“

Na poleđini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Članak 6.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su sljedeći:

 • Najpovoljnijim ponuditeljem utvrđuje se ponuditelj koji, uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos naknade za korištenje.
 • Utvrđeni najpovoljniji ponuditelj s Gradom Pregrada sklapa Ugovor o korištenju javnih površina radi pružanja prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije „Branje grojzdja Pregrada 2021.“ u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Napomene:

 • Ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o korištenju.
 • Ponuditelju, čija je ponuda prihvaćena i koji sklopi ugovor o korištenju, jamčevina se uračunava u naknadu za korištenje.
 • Ponuditeljima koji odustanu u tijeku natječaja ili odustanu od sklapanja ugovora o davanju na korištenje javnih površina za organiziranje prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije „Branje grojzdja Pregrada 2021.“, jamčevina se ne vraća.

Članak 7.

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pregrade, J.K. Tuškana 2, Pregrada do 06.09.2021. godine do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Nakon roka za zaprimanje ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj ponude niti je zamijeniti novom.

Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo u sastavu:

 1. Marija Marjanović,
 2. Romana Pavlinec,
 3. Štefanija Bedeniković.

Otvaranje ponuda održat će se dana 06.09.2021. godine u 12:00 sati.

Otvaranje ponuda nije javno.

Članak 8.

Ovaj Natječaj objavljuje se na službenoj web stranici Grada Pregrade.

GRADONAČELNIK

                                                                                                                       Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Javni natječaj scan.pdf1.37 MB
Image icon BRANJE GROJZDJA_NACRT.png775.66 KB
PDF icon Objekat.pdf1.32 MB
Image icon Kućica.jpg3.92 MB