Javna nabava za predmet nabave: Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD PREGRADA
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Klasa: 340-01/17-01/28
Urbroj:    2140/01-03-17-3
Krapina, 03.07.2017.

            SVIM ZAINTERESIRANIM
       GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
        

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi      postupka javne nabave za predmet nabave: Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade
                  -poziv, dostavlja se

    Poštovani,

    obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Pregrada priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade  u iznosu 720.000,00 kn bez PDV-a.
    Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Pregrada stavlja slijedeće dijelove dokumentacije o nabavi; opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i dokazi o nepostojanju osnova za isključenje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti i dokazi o ispunjavanju kriterija) kriterije za odabir ponude te posebne uvjete za izvršenje ugovora, na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet dana, zaključno s  10.07.2017.g.
Nakon provedenog savjetovanja, javni naručitelj Grad Pregrada će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.
    Pozivamo Vas da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz gore navedenu dokumentaciju dostavite ne e-mail: ksenija.ogrizek@pregrada.hr .

    S poštovanjem,
                            Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:
      Gordana Križanec Ružić
      Ksenija Ogrizek
       Krunoslav Golub