J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade te objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 98/19), koji je na snazi od 1. siječnja 2020. godine, propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

S obzirom na navedeno izrađen  je Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 18. veljače 2020. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                           Marko Vešligaj, univ. spec. pol.,v.r.