IZVJEŠĆE O STANJU JAVNE RASVJETE GRADA PREGRADE (razdoblje 01. 12. 2006. - 30. 09. 2016.)

Projekt ‘Rekonstrukcije javne rasvjete s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja započeo je potpisivanjem ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti još 18. lipnja 2008. godine na ugovorni iznos od 4.229.611,78 kuna i rokom dovršetka do konca svibnja 2009. godine, pri čemu Fond sudjeluje s financijskom pomoći od 40 posto od ukupne investicije, dok je preostalih 60 posto investicije obaveza Grada. Grad je povjerio izvođenje projekta trg.društvu ‘Niskogradnja” d.o.o. ugovorom od 10. lipnja 2008., koji je, na osnovu gore navedenog ugovora raspisalo postupak javne nabave, nakon čega je odabran najpovoljniji ponuđač, trg.društvo ‘Dekor” Zabok, s kojim je potpisan ugovor na iznos od 4.488.574,23 kn netto. Dana 10. listopada 2008. potpisan je I.dodatak ugovoru gdje se iznos investicije povećava na 4.318.420,23 kn bez pdv-a, što je 39,18% udjela Fonda.

Fond je uplatio cjelokupan ugovoreni iznos, te je zaključno sa 16.06.2010. realizirano 1.952.322,98 kn. Dana 26. veljače 2010. potpisan je II.dodatak ugovoru gdje je rok za realizaciju projekta pomaknut na kraj 2011. godine. Međutim, nije bilo daljnjih radova do sredine 2013. godine (predizborno doba), kada je projekt ponovno pokrenut. Do tog perioda Fond je učestalo imao primjedbe na način i dinamiku izvođenja radova, te na nesudjelovanje Grada sa svojim dijelom financijskih obaveza. Stoga je Fond zaprijetio raskidom ugovora i zahtjevom za povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Dolaskom nove gradske uprave u lipnju 2013. godine te analizom stanja i trenutnom situacijom, pokrenuti su razgovori sa prije spomenutim Fondom. Inicirano je nekoliko krugova razgovora, gdje je gradska uprava pokazala čvrstu volju da projekt privede kraju, te je paralelno s time osigurala sredstva u proračunu i nastavila s izvođenjem radova. Nakon sređivanja i otklanjanja prigovora i nedostataka inspekcijskog nalaza od strane Fonda, sređivanja tehničkih specifikacija i potrebnih imenovanja nadzornog inženjera, te svih traženih izvještaja, pripremljeni su preduvjeti za potpisivanje novog, III.dodatka ugovoru, koji je potpisan u veljači 2015. godine. U njemu je iznos investicije korigiran na 4.318.420,23 kn (s PDV-om) i udjelom Fonda 39,18%. Krajnji rok realizacije projekta produžen je do kraja 2016. godine. Paralelno s pregovorima vođenim s Fondom, nastavljeni su radovi te je do zaključno kraja rujna 2016. godine realizirano 2.062.787,13 kuna. Stoga trenutno stanje navedene investicije iznosi 4.014.760,10 kuna.

Obzirom da je Grad s Fondom izvršio kompenzacije po ostalim projektima u iznosu 287.367,34 kuna, u potpunosti su izvršene ugovorne obaveze po ovom projektu. Rezultat provedenog projekta je potpuno obnovljena osnovna infrastruktura sustava javne rasvjete na području Grada Pregrade, što znači da su uklonjene sve zastarjele, energetski neučinkovite i opasne (živine) svjetiljke, da je sustav rekonstruiran na način da zadovoljava osnovne tehničke i zakonski propisane uvjete (gustoća i intenzitet osvijetljenosti prometnica, nogostupa i pješačkih staza, smanjenje svjetlosnog zagađenja), te doprinosi manjoj potrošnji (po svjetiljci) i smanjenju troškova održavanja. Paralelno s radovima navedenog projekta izvodili su se radovi kroz održavanje javne rasvjete, koje je tako postalo investicijsko. Nakon analize stanja javne rasvjete, planski su izrađeni i montirani novi razdjelnici napajanja i upravljanja rasvjetom, sukladno uvjetima HEP-a i tehničkim normativima. Time je omogućen jedinstven pristup, održavanje i upravljanje sustavom JR (neovisno o HEP-u), jer razdjelnici više nisu sastavni dio trafo-stanica i HEP-a, nego imovina Grada koji ima i ključeve svih svojih razdjelnika. U odnosu na dan 31.08.2013., kada je izvršena prva analiza javne rasvjete dolaskom nove gradske uprave, odnosno kada je bilo instalirano 666 svjetiljki ukupne snage 78,866 kW, a nakon svih gore navedenih radova, sustav javne rasvjete Grada Pregrade izgleda ovako:

A/ ukupan broj priključaka JR (na trafo-stan.) 30 kom
B/ ukupan broj razdjelnika MRO-JR 30 kom od toga rekonstruiranih i u vlasništvu Grada 22 kom
/ ukupan broj svjetiljki (rasvjetnih tijela) 831 kom od toga cestovne svjetiljke 737 kom ostalo (reflektori, dekorativne svjetiljke) 94 kom
D/ ukupno instalirana snaga 69,899 kW

Rezultat svih navedenih radova je povećanje broja svjetiljki za 24,77 posto te smanjenje instalirane snage za 11,36 posto.

Što se tiče javne rasvjete, u periodu od 01. srpnja 2013. do 31. kolovoza 2013. izvršena je analiza njenog stanja.Tako je izrađen snimak sustava javne rasvjete, detektirane su mogućnosti na smanjenju potrošnje i održavanju., izrađen je Plan održavanja javne rasvjete, čime je precizno definirano kada i na koji način se izvode radovi na održavanju, te kako građani mogu prijavljivati uočene kvarove, pripremljen je novi troškovnik kao podloga za objavljivanje natječaja za održavanje javne rasvjete, radi smanjenja potrošnje električne energije na Trgu Gospe Kunagorske zamijenjene su sve žarulje (96 kom) snage 150W sa žaruljama snage 70W, čime je je ukupna snaga smanjena sa 14,4 kW na 6,72 kW (odnosno 53%), te jeostvarena financijska ušteda od oko 30.000,00 kn (na godišnjoj razini), a na nekim linijama rasvjete regulirano je upravljanje (vrijeme uklopa/isklopa). Striktnim provođenjem Programa održavanja javne rasvjete, smanjen je broj intervencija, žarulje i prigušnice na svjetiljkama se ne mijenjaju pojedinačno nego planski na točno određenoj lokaciji i u predviđenom periodu. Stoga je i očekivani prosječni broj žarulja i prigušnica, te broj radnih sati za zamjenu u jednoj godini pao na razumnu razinu, a rezultat gore navedenih radnji su smanjeni troškovi električne energije i održavanje sustava.

ZAKLJUČAK: Od preuzimanja upravljanja gradom 2013. godine, gradska uprava je poduzetim radnjama:
1. sanirala nepovoljnu situaciju u odnosu s Fondom, osigurala daljnje provođenje projekta rekonstrukcije javne rasvjete, s točno utvrđenim uvjetima, financijskim iznosima i rokovima, te zaključno s 30.09.2016. završila sve radove i ugovorne obaveze vezane uz projekt.
2. izvršila analizu sustava javne rasvjete, te utvrdila točan broj, vrstu i snagu rasvjetnih tijela, izvore i lokacije napajanja, potrošnju električne energije, kao i način održavanja sustava
3. donijela Program održavanja javne rasvjete, sa jasno definiranim načinom održavanja sustava, te načinom prijave uočenih kvarova
4. pripremila realan troškovnik i ostale materijale za natječaj za održavanje javne rasvjete, na osnovu kojeg je odabrana tvrtka za održavanje javne rasvjete sukladno uvjetima natječaja
5. pripremila realan troškovnik i ostale materijale za natječaj za isporuku električne energije, na osnovu kojeg je odabrana tvrtka-dobavljač za isporuku električne energije sukladno uvjetima javne nabave
6. kombinacija gore navedenih radnji rezultirala je :
• smanjenjem potrošnju el. energije za više od 20 posto (u odnosu na 2012.), gotovo 100.000,00 kn godišnje
• smanjenjem troškova održavanja za oko 50.000,00 kn godišnje, pri čemu je održavanje investicijsko (u sklopu održavanja se mijenjaju razdjelnici napajanja i upravljanja MRO-JR).

Na osnovu svih poduzetih radnji po završetku provođenja projekta rekonstrukcije, javna rasvjeta na području grada je u potpunosti funkcionalna (razumno upravljanje), energetski učinkovita (racionalna potrošnja), u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima (razina i intenzitet osvijetljenosti, smanjeno svjetlosno zagađenje), uz minimalne troškove održavanja