Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za članove/ice Savjeta mladih Grada Pregrade i njihove zamjenike

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 8. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 22/14, 26/21), Zaključka Gradskog vijeća Grada Pregrade o pokretanju postupka za biranje članova Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade (Klasa: 021-05/21-01/18, UrBroj: 2214/01-01-21-2) od 8.07.2021., Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove/članice Gradskog savjeta mladih i njihove zamjenike (Klasa: 021-05/21-01/18, UrBroj: 2214/01-01-21-03) od 8.07.2021., Odbor za izbor i imenovanje podnosi

IZVJEŠĆE
o provjeri formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za
članove/ice Savjeta mladih Grada Pregrade i njihove zamjenike

Gradsko vijeće Grada Pregrade je dana 12. srpnja 2021. godine, temeljem članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju gradskog Savjeta mladih Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 22/14 i 26/21) te Zaključka o pokretanju postupka za biranje članova Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade (Klasa: 021-05/21-01/18, UrBroj: 2214/01-01-21-2) od 8.07.2018. godine objavilo Javni poziv za isticanje kandidature za članove gradskog Savjeta mladih u njihovih zamjenika (Klasa: 021-05/21-01/18, Urbroj: 2214/01-01-21-3). Rok za isticanje kandidatura bio je 27. srpnja 2021. godine

Kandidature su se zaprimale u pisarnici Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada, putem pošte te putem e-maila grad@pregrada.hr u razdoblju od 12. do 27. srpnja 2021.

Sukladno članku 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, broj 22/14 i 26/21) pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih, koje se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području grada.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika, dužna je prikupiti najmanje 20 potpisa, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Ovlašteni predlagatelji dostavljaju kandidature za člana savjeta mladih i njegova zamjenika Odboru za izbor i imenovanja na propisanom obrascu koji su sastavni dio Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, broj 22/14 i 26/21), s obveznom dokumentacijom, utvrđenom u Javnom pozivu.

Savjet mladih ima predsjednika, zamjenika i tri člana. Članove i članice Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine računajući od dana konstituiranja Savjeta.

U Savjet mladih biraju se osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području grada Pregrade.

Ovlašteni predlagatelji bili su dužni kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike isticati na propisanim obrascima (SM-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana gradskog Savjeta mladih, uz koji se prilaže obrazac SM1-2 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana gradskog Savjeta mladih i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana gradskog Savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja, a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih, SM-2 Prijedlog kandidata i zamjenika člana gradskog Savjeta mladih-predlagatelj-neformalna skupina mladih, uz koji se prilaže obrazac SM-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana gradskog Savjeta mladih i SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja-neformalne skupine mladih) koji su bili dostupni na mrežnim stranicama Grada (www.pregrada.hr)

 Uz kandidaturu, predlagatelji su obvezni priložiti:

  1. Životopis kandidata/kinje (za člana/cu i zamjenika/icu člana/ice)
  2. Presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana,
  3. Ispunjenu Izjavu kandidata o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac SM-3).

Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje da je zaključno s danom 27. srpnja zaprimljeno pet prijedloga kandidatura te da su sve kandidature pravovremene.

Sukladno članku 8. Odluke o osnivanju gradskog Savjeta mladih Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, broj 22/14 i 26/21) Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje da su istaknute sljedeće kandidature (prema redoslijedu pristizanja):

Red.br.

Predlagatelj:

Datum podnošenja prijedloga:

Predloženi kandidat za člana:

Predloženi kandidat za zamjenika člana:

1.

Pregrada.info – Udruga za mlade

27.07.2021.

Hrvoje Novak

Ema Javornik

2.

Pregrada.info – Udruga za mlade

27.07.2021.

Josip Kolenko

Sonja Kolenko

3.

Forum mladih SDP-a Pregrada

27.07.2021.

Veronika Gajšak

Darko Pasariček

4.

Forum mladih SDP-a Pregrada

27.07.2021.

Karlo Pasariček

Marija Valić

5.

Forum mladih SDP-a Pregrada

27.07.2021.

Zvonimir Gretić

Vlatko Gretić

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je da su gore navedene kandidature pravovremene te sve ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva.

Sukladno utvrđenom, Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje i Popis važećih kandidatura za izbor članova/ica gradskog Savjeta mladih, koji je prilog ovog Izvješća te se uz Izvješće dostavlja Gradskom vijeću i objavljuje na službenim stranicama Grada Pregrade.

Sukladno članku 9. Odluke o osnivanju gradskog Savjeta mladih, Gradsko vijeće će na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem birati članove/ice i zamjenike/ce članova/ica Savjeta mladih.

 

PREDSJEDNICA ODBORA

                                                                                                          Zdravka Žiger, v.r.