Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade