Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biološkog bazena s pratećim objektima u Pregradi

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  361-02/17-01/01
Urbroj: 2214/01-03/01-17-3
Pregrada,  07.02.2017.
 
                                                P O Z I V
                                           za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2,  Pregrada
 
2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Izrada  projektne dokumentacije  za izgradnju biološkog bazena s pratećim objektima i infrastrukturom u Pregradi, a sve prema projektnom zadatku  u privitku.
 
3. Procijenjena vrijednost nabave:    195.000,00   kn bez PDV-a
 
4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena
 
5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:
a) Uvjet  pravne  sposobnosti  koju  ponuditelj dokazuje  izvodom iz sudskog , obrtnog, strukovnog   ili odgovarajućeg  registra ne stariji od tri mjeseca.
b) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda
c) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, BON-2; SOL-2 ili drugi odgovarajući dokument,         
 
6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme):  15.02.2017.  g. do 9,00 sati.
 
7. Način dostavljanja ponuda:   poštom, osobna dostava,  na kuverti je potrebno naznačiti:
PONUDA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – ZA IZGRADNJU BIOLOŠKOG BAZENA S PRATEĆIM OBJEKTIMA U PREGRADI  „NE OTVARAJ“
 
8. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana  br. 2,
 
9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-
 
10. Kontakt osoba: Ksenija Ogrizek
 
11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052, email  ksenija.ogrizek@pregrada.hr   
 
12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 07.02.2017. g.
 
13. Javno otvaranje ponuda je dana  15.02.2017. g. u  09,00 sati na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2, u Pregradi.
 
Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g., Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa: 022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3 od 15.12.2014.g koja  je objavljena na www.pregrada.hr
 
Ovlaštena osoba naručitelja:
                                                                              Ksenija Ogrizek, dipl.iur.