Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biološkog bazena s pratećim objektima i infrastrukturom u Pregradi

 
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  361-02/17-01/02
Urbroj: 2214/01-03/01-17-3
Pregrada,  17.02.2017.
 
 
                                                  P O Z I V
                                           za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2,  Pregrada
2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Izrada  projektne dokumentacije  za izgradnju biološkog bazena s pratećim objektima i infrastrukturom u Pregradi, a sve prema projektnom zadatku  u privitku.
Pod izradom projektne dokumentacije podrazumijeva se naročito:
IDEJNO RJEŠENJE: Idejno rješenje potrebno je zbog usuglašavanja projektnog prijedloga s predstavnicima investitora (u obliku prikladnom za prezentacije s prostornim prikazima) i ishođenje uvjeta priključenja i posebnih uvjeta.
Površina zahvata je 7 500 m 2.
GLAVNI PROJEKT:
Geodetski projekt naručuje investitor i nije ga potrebno uključiti  u ponudu.
Potrebno je izraditi sve ostale projekte koji čine skup glavnog projekta i potrebni su za ishođenje građevinske dozvole ( arhitektonski, građevinski,  vodovod i odvodnju, strojarski projekt, elektrotehnički projekt), također je potrebno uključiti sve potrebne elaborate (krajobrazni elaborat, prometni elaborat, elaborat zaštite od buke, elaborat uštede energije i toplinske zaštite, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu, elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i eventualno drugog potrebnog elaborata).
Projektnim rješenjima obuhvatiti pojedinačne građevine i zgrade i cijeli kompleks zahvata.
U cijenu uključiti ishođenje posebnih uvjeta, potvrda na glavni projekt i ishođenje građevinske dozvole.
Uz glavni projekt potrebno je izraditi troškovnike s općim uvjetima i projektantskim cijenama po radovima, šemama stolarije i bravarije, sve na način propisan za raspisivanje javnog nadmetanja.
 
3. Rok isporuke/izvođenja/izvršenja:  Izrada projektne dokumentacije sa ishođenjem građevinske dozvole do  30.04. 2017.g.
 
4. Procijenjena vrijednost nabave:  195.000,00   kn bez PDV-a.
 
5. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena
 
6. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:
a)Plaćene dospjele porezne obveze koje ponuditelj dokazuje potvrdom Porezne uprave ne starijom od 30 dana od dana upućivanja poziva  ili važećim jednakovrijednim dokumentom nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
b) Uvjet  pravne i poslovne  sposobnosti  koju  ponuditelj dokazuje  izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog   ili odgovarajućeg  registra ne stariji od tri mjeseca.
c) Uvjet financijske sposobnosti koji ponuditelj dokazuje dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija, BON-2; SOL-2 ili drugi odgovarajući dokument,
d) Uvjet tehničke i stručne  sposobnosti koji ponuditelj dokazuje sa minimalno dva ugovora o izradi Glavnog projekta biološkog bazena veličine minimalno 1.000 m2 koji su realizirani i izvedeni.        
 
7. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme):  27.02.2017.  g. do 9,00 sati.
 
8. Način dostavljanja ponuda:   poštom, osobna dostava,  na kuverti je potrebno naznačiti:
PONUDA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – ZA IZGRADNJU BIOLOŠKOG BAZENA S PRATEĆIM OBJEKTIMA U PREGRADI  „NE OTVARAJ“
 
9. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana  br. 2,
 
10. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-
 
11. Kontakt osoba: Ksenija Ogrizek
 
12. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052, email  ksenija.ogrizek@pregrada.hr   
 
13. Datum objave poziva na internetskim stranicama:  17.02.2017. g.
 
14. Oblik, način izrade, sadržaj  ponude:
 
14.1. Oblik i način izrade ponude:
 
1. Ponuda treba biti dostavljena u pisanom obliku (papirnatom) obliku uvezena u cjelini jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
2. Stranice ponude treba označiti rednim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
3. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da  su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.
5. Ponuda se predaje u izvorniku.
 
14.2. Sadržaj ponude:
1.Popunjeni ponudbeni list (Obrazac 1.)
2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz t.6.ovog Poziva,
3. Idejno rješenje projektnog zadatka.
15. Rok valjanosti ponude:  60 dana od zadnjeg roka za dostavu ponude
 
16. Javno otvaranje ponuda je dana  27.02.2017. g. u  09,00 sati na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2, u Pregradi.
 
Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g., Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa: 022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3 od 15.12.2014.g koja  je objavljena na www.pregrada.hr
 
                                                                     Ovlaštena osoba naručitelja:
                                                                            Ksenija Ogrizek, dipl.iur.