Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja Javnih Natječaja 2020. za su/ financiranje programa/ projekata u sklopu javnih potreba u sportu Grada Pregrade

Godišnji plan izrađen je temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području Grada Pregrade (od 03.03.2016. godine), a sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2020. godinu (Klasa:  620-01/19-01/10, Urbroj: 2214/01-01-19-3) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 22. sjednici održanoj od 13.12.2019., odnosno analizom dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva u sportu  koje djeluju na području grada Pregrade kao i stvarnih potreba u zajednici. Ovaj Godišnji plan natječaja sadrži popis natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima  udruga u sportu koje će u 2020. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati  Sportska zajednica Grada Pregrade za financijske podrške na rok do 12 mjeseci, odnosno do 31.12.2020. godine.

Iznosom od 300.000,00 kuna planira se financirati i sufinancirati oko 7 programa i projekata organizacija civilnoga društva u području sporta.

Godišnji plan prikazuje okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava, te okviran broj ugovora koji se planira zaključiti. Informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.