Idejno rješenje pregradske obilaznice

Hrvatske ceste d.o.o. aktivno rade na izradi idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš buduće pregradske obilaznice.
Idejno rješenje je izrađeno, dok je izrada studije o utjecaju na okoliš u tijeku, a završetak studije očekuje se do kraja travnja, nakon čega će se pokrenuti postupak usvajanja iste pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.
Postojeća državna cesta D206 prolazi kroz središte grada Pregrade, te je time izložena brojnim ograničenjima koja utječu na protočnost i sigurnost odvijanja prometa na postojećoj trasi.
Planiranom obilaznicom maksimalno se izbjegava prolazak kroz građevinsko područje grada Pregrade, a povoljniji prometno-tehnički elementi na trasi buduće ceste osiguravaju veću propusnu moć ceste i veću sigurnost odvijanja prometa. Njenom izgradnjom izdvojio bi se sav tranzitni promet izvan užeg gradskog središta.
Izgradnjom predmetne obilaznice otvorile bi se nove mogućnosti i za gospodarski razvitak grada Pregrade budući da postojeća izgrađena urbana i gospodarska struktura sadrži određene specifične funkcije i djelatnosti koje Pregradi daju posebno značenje u okviru Krapinsko-zagorske županije.
U izrađenom idejnom rješenju obilaznice Pregrade, u duljini od 4,79 km, obrađeno je više varijanti trase predmetne obilaznice. Trasa koja je odabrana uvrštena je u Prostorni plan uređenja Grada Pregrade koji je u postupku donošenja. 

Na navedenom linku https://www.youtube.com/watch?v=rq2LGSB5RkQ možete vidjeti 3D simulaciju pregradske obilaznice.