Financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2018. godinu

Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2018. godinu

I. Cilj Natječaja

Opći cilj; povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima grada te kroz sportsku rekreaciju.

Specifični cilj; razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta u cjelini i sportskih vještina, posebice djece i mlađih dobnih skupina, te razvijanju amaterskog sporta, odnosno rekreacije kao zdravog stila života za sve dobne skupine.

Prioriteti za dodjelu sredstava su projektne i aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta života djece, mladeži i svih građana grada Pregrade kroz provođenje sportskih i rekreacijskih aktivnosti, a koje su usmjerene na sljedeća prioritetna područja- trening i natjecanja sportaša, sportske priredbe i manifestacije, sport za djecu i mladež, sportsko rekreacijske aktivnosti i sport osoba sa invaliditetom, sportske radionice, poticanje razvoja novih sportova na području grada.

Prioritetno područje:

 • Jačanje kapaciteta udruga za rad u području sporta: provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima, sportska rekreacija, razvijanje i provođenje učinkovitih i održivih aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta u cjelini i sportskih vještina, posebice djece i mlađih dobnih skupina, te razvijanju amaterskog sporta, odnosno rekreacije kao zdravog stila života za sve dobne skupine.

II. Područje aktivnosti Natječaja;

Udruge suglasno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeće prioritetne aktivnosti i mjere;

 • osiguravanje sredstava potrebnih za djelatnost udruga u sportu,
 • pomaganje i poticaj sportskog stvaralaštva,
 • akcije i priredbe u sportu grada Pregrade, a koje će pridonijeti razvitku i promicanju sportskog života u gradu Pregradi,
 • osiguravanje uvjeta za sportske manifestacije,
 • jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera,
 • poticanje i skrb o stručnom osposobljavanju vlastitog stručnog kadra koji će odgajati mlade naraštaje u njegovanju sporta, sportskih natjecanja i sportske rekreacije
 • razvoj alata za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega sporta,
 • unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera OCD-a za zagovaranje i osnaživanje sporta
 • razvijanje inovativnih projekata u sportu,
 • aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije OCD-a s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području  sporta,
 • aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i održavanju sportskih događaja u zajednici.

III. Visina financijske potpore

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je iznos od 272.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Minimalni postotak sufinanciranja od strane prijavitelja (korisnika financiranje) je 5% od traženog iznosa od Sportske zajednice Grada Pregrade kao davatelja sredstava.

2. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 32 dana, a završava 05.03.2018. godine.

IV. Uvjeti prijave

Pravo podnošenja prijedloga na Natječaj imaju članovi/ce Sportske zajednice grada Pregrade koje obavljaju djelatnost iz područja sporta.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2018. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade; www.pregrada.hr

Upute za prijavitelje i propisani obrasci sastavni su dio ovog Natječaja.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

V. Kriteriji za dodjelu financijske potpore

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

VI. Način prijave

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade; www.pregrada.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja  u pisarnicu Grada Pregrade) u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a obavezno uz naznaku:

„Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu na područja grada Pregrade za 2018. godinu – NE OTVARATI“

na adresu

Sportska zajednica grada Pregrade

Grad Pregrada,

Josipa Karla Tuškana 2,

49 218 Pregrada

 

VII. Procjena kvalitete projekata, objava rezultata, pravo na prigovor i potpisivanje ugovora

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Pojedine informacije i natječajni uvjeti u uputama za prijavitelje mogu se ispravljati, mijenjati i dopunjavati najkasnije osam dana prije isteka roka za podnošenje prijava, a sve promjene moraju biti objavljene na isti način i na istom mjestu kao Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u sportu i ovaj Javni natječaj: www.pregrada.hr (mrežna stranica Grada Pregrade).

Izmjene pojedinih uvjete ne smiju biti na štetu prijavitelja koji su već podnijeli urednu prijavu do dana ispravka, izmjene ili dopune i tim prijaviteljima dati će se  mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku dopune i/ili izmijene.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. SZGP će prijaviteljima čije prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, tražiti naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od dva (2) dana od dana primitka zahtjeva.   
S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva SZGP će potpisati Ugovor o financiranju projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Financiranje projekata realizirat će se jednokratno ili u jednakim tromjesečnim iznosima, a sve prema mogućnosti izvršenja od strane SZGP i predviđenoj dinamici provedbe projekta.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: szgp1602@gmail.com  ili marija.marjanovic@pregrada.hr , i to najkasnije 15 dana prije isteka natječaja (zaključno sa 19.02.2018. godine).

 

Sportska zajednica grada Pregrade,

Ul. Ljudevita Gaja 32,

OIB: 25201242779

U Pregradi, 01. veljače 2018. godine

 

 

Predsjednik Sportske zajednice Grada Pregrade

Zlatko Šorša