Donesena Odluka o pokretanju inicijative za proglašenjem Kunagore značajnim krajobrazom

Kunagora

Gradsko vijeće na svojoj je 31. sjednici donijelo Odluku o pokretanju inicijative za proglašenjem Kunagore značajnim krajobrazom.

S obzirom na važnost koju Kunagora ima za Grad Pregradu i za cijelu KZŽ, kao jedan od prirodnih bisera i s ciljem daljnje zaštite i očuvanja prirode, Grad Pregrada pokrenuo je inicijativu kako bi Kunagora postala zaštićeni dio prirode lokalnog značaja  u kategoriji značajni krajobraz sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Bogata i raznolika priroda jedan je od najvrjednijih resursa kojima raspolaže Republika Hrvatska. Očuvana priroda doprinosi osiguravanju svih funkcionalnosti nužnih za život i ekonomski razvoj, ali je pod stalnim pritiskom ljudskih djelatnosti. Iako se ulažu značajniji napori za očuvanje prirode, pojedine njezine sastavnice su i dalje ugrožene pa je stoga zadaća  i jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave da usmjere raspoložive kapacitete prema aktivnostima koje će u najznačajnijoj mjeri doprinijeti očuvanju prirode na svom području. Ciljevi i zadaće zaštite prirode, načela i postupci uređeni su Zakonom o zaštiti prirode ( 80/14, 15/18, 14/19, 127/19).

Člankom  118.  Zakona  definiran je značajni krajobraz kao  prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje. U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen. Značajni krajobraz, uz prethodnu suglasnost Ministarstva i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, pomorstva i gospodarstva, proglašava predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.

„Ova inicijativa nije došla preko noći. Kroz prostorni plan već su predviđena određena područja zaštite na Kunagori, a konzultirajući se s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ te drugim stručnjacima u području zaštite prirode, odlučili smo pokrenuti postupak da Kunagora postane zaštićeni dio prirode kako bi u budućnosti mogli imati bolju zaštitu, da se smanji njezina ugroženost te realizirati određene projekte zaštite prirode na KUnagori. Radi se o dosta kompleksnoj materiji, proces je vrlo dugi no vjerujem da će završiti s pozitivnim ishodom“, poručio je gradonačelnik Marko Vešligaj.