Dodjela kompostera za zbrinjavanje biološkog otpada

Grad Pregrada dužan je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017; u daljnjem tekstu Uredba). Uredbom se, između ostalog, propisuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada.

Dakle, Uredbom je propisano odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada, što do sada nije bio slučaj. Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem. Biootpad korisnici usluge dužni su zbrinjavati u svojim domaćinstvima na način da isti kompostiraju u vlastitim  kućanstvima, osim u slučajevima kada to nije moguće. Neovisno od odredbe iz prethodne stavke ovog članka, korisnici usluge mogu od davatelja javne usluge zatražiti odvoz biorazgradivog komunalnog otpada. Građankama i građanima Pregrade na raspolaganju su dvije mogućnosti:

1.            zbrinjavati biootpad u svojim domaćinstvima kompostiranjem, u za to posebno predviđenim kupovnim spremnicima ili vlastito izrađenim spremnicima koji omogućuju adekvatno kompostiranje,

2.            od davatelja javne usluge zatražiti odvoz biorazgradivog komunalnog otpada.

Smatramo kako postoje predispozicije da građanke i građani grada Pregrade zbrinjavaju biootpad u svojim domaćinstvima kompostiranjem čime će nastati hranjivi kompost/humus prikladan za ponovnu uporabu čime će se smanjiti i cijena usluge zbrinjavanja otpada.

Grad Pregrada planira jednokratno dodijeliti zainteresiranim građankama i građanima plastične kompostere za zbrinjavanje biološkog otpada. Napominjemo kako će dodijeljeni komposteri ostati u vlasništvu Grada Pregrade. Građani koji iskažu interes za dodjelu kompostera imati će obavezu isti koristiti u navedenu svrhu te ga održavati i čuvati u funkcionalnom stanju minimalno sljedećih 5 godina. Dodijelit će se jedan komposter po domaćinstvu. Predviđena zapremnina je 500 l. Pravilnu uporabu i stanje dodijeljenog kompostera kontrolirat će komunalni redar Grada Pregrade.

Molimo vas da se izjasnite o načinu prikupljanja biootpada popunjavanjem priloženog anketnog upitnika. Svi koji se izjasne za opciju odvoza biootpada putem davatelja javne usluge odnosno EKO-FLOR PLUS-a plaćat će i veću naknadu. Predviđeno povećanje cijene za odvoz biootpada četiri puta mjesečno iznosi 50 posto osnovne cijene, dok predviđeno povećanje osnovne cijene (dosadašnje cijene odvoza) iznosi 10 posto.

Upitnik možete popuniti i elektronski na: https://goo.gl/forms/3Fsp0Zpp3w21wwQN2

Napomena: Ukoliko do 30.3.2018. ne vratite popunjeni upitnik, odnosno ukoliko se ne izjasnite o načinu zbrinjavanja biološkog otpada, neće se dodijeliti komposteri za zbrinjavanje biološkog otpada. Institucije, obrti i pravne osobe nisu predmet dodijele kompostera.