Dodijeljeno 326.000 kn udrugama u 2017.

Organizacije civilnog društva predstavljaju okosnicu aktivne participacije građana/ki u različitim aspektima djelovanja lokalne zajednice. Podrška njihovu djelovanju prepoznata je kao ključna. Veliki iskorak u smjeru nefinancijske podrške OCD-ima na području grada učinjen je već 2013. godine projektom “Otvoreni grad”. Sporazum o sufinanciranju projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici pod nazivom „Otvoreni grad“  sklopljen je krajem  2013.g. s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Projekt „Otvoreni grad“ ostvario je najveći iznos sredstava među kandidatima u visini od 147.000,00 kuna, a preostali iznos od 111.400,00 kn koji je bio potreban za uređenje prostora financirao je Grad Pregrada iz proračuna. Ostvarenim sredstvima izvedeni su radovi na prostorijama aneksa zgrade Grada,  Gradskoj vijećnici te je proveden Natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama. Navedene prostore danas koristi 12 udruga.

Projektu je prethodila Povelja o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog društva koja je donesena na sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade u rujnu 2013. godine. Tom poveljom  Grad je želio potaknuti razvoj civilnog društva, uvažiti interes i potrebe građana, definirati okvire suradnje Grada i udruga kao i okvire financiranja aktivnosti, projekata i programa udruga, stvaranjem ravnopravnog partnerskog odnosa grada  i udruga  u svrhu razvoja lokalne zajednice.

Godine 2015. stupila je na snagu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,  temeljem koje je Gradsko vijeće Grada Pregrade donijelo Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode udruge na području grada Pregrade. Navedeni akt predstavlja temelj dodjele sredstava organizacijama civilnog društva iz gradskog proračuna.

Sve navedeno upućuje na tendenciju grada ka stvaranju čvrstih temelja kvalitetne i transparente komunikacije i suradnje s organizacijama civilnog društva te transparentne podjele financijskih sredstava, a i veoma važne nefinancijske podrške putem korištenje prostora u vlasništvu Grada. Sredstva iz gradskog proračuna mogu biti dodijeljena organizacijama civilnog društva isključivo temeljem provedenih javnih natječaja ili poziva, a sukladno kvaliteti prijavljenih programa odnosno projekata. Sredstva koje Grad osigurava za organizacije civilnog društva u proračunu svake godine su sve veća. Navedeno upućuje na aktivno djelovanje sve više udruga, na kvalitetne projekte i sve veću aktivnost  naših građana i građanki. Ove godine gradskim proračunom osigurano je 346.600 kuna za rad organizacija civilnog društva.

Temeljem provedenih javnih natječaja u 2017. godini i ostvarenih rezultata, dvadesetak udruga sa područja grada Pregrade potpisalo je ugovore o dodjeli financijskih sredstava temeljem prijavljenih projekata. Ukupno je dodijeljeno 326.000 kn.