Datoteke

Nazivposloži silazno Datoteka Datum
Poslovnik o radu gradskog vijeća 02.04.2015
Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade_2018.godina 25.05.2018
Pravilnik o arhivskoj i registraturnoj građi 23.02.2018
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 02.04.2015
Pravilnik o radu 02.04.2015
Pravilnik o unutarnjem redu 02.04.2015
Pravilnik o unutarnjem redu Grada Pregrade 02.07.2021
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela 01.12.2020
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela 2017 25.01.2018
Pregrada Business Area 30.06.2016
Pregrada Business Area PDF Details (1MB)
Promo letak 29.07.2020
Smjernice za digitalnu transformaciju Pregrade 23.11.2020
Statut Grada Pregrade 02.04.2015
Statut Grada Pregrade- pročišćeni tekst 08.05.2018
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade 12.03.2021

Stranice