Plan prijma u službu Grada Pregrade za 2019. godinu