Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu