Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih st